Persondata og brug af billeder

Persondata og brug af billeder

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at du bliver registreret i vore systemer. Du har således:

  • ret til at blive orienteret om, at vi indsamler oplysningerne (det sker med denne information, som også modtages som en del af det online intromateriale vores kursister har adgang til).
  • ret til at bede om at få indsigt i de oplysninger, vi behandler.
  • ret til at gøre indsigelse mod at vi behandler oplysninger.
  • ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres, hvis de er forkerte, vildledende eller på anden måde behandles i strid med loven. (Du kan læse mere om reglerne i Persondatalovens paragraffer 31, 35 og 37).

Når du søger om optagelse på VUC Vest, registrerer vi dit navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer i skolens administrative system (LUDUS). VUC Vest har pligt til at sende nogle af disse oplysninger videre til Undervisningsministeriet (cpr-nummer, fagvalg, karakterer, bestået eksamen), hvorfra oplysningerne også sendes til Danmarks Statistik. Når du starter på VUC Vest bliver bl.a. din fraværsprocent, karakterer samt journalnoter også gemt i LUDUS. Du har adgang til egne data på www.vucintra.dk via dit Uni-login. Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har, og hvordan vi bruger dem, er du velkommen til at henvende dig i vejledningen.

Om brugen af billeder ifølge persondataloven
Personlig data er mere end navn, adresse og cpr-nummer. Portrætfotos er, og andre billeder kan også være, omfattet af persondataloven. Man må således ikke uden videre lægge billeder af andre på nettet – og slet ikke oplysninger som deres navn, adresse, cpr-nummer, politisk/religiøs overbevisning eller andre personoplysninger, medmindre de pågældende har givet dig lov, eller der foreligger en anden helt særlig og tungtvejende årsag til videregivelse af sådanne personoplysninger. Enhver form for oplysninger, som kan identificere en person er nemlig beskyttet af persondataloven.

Portrætfotos opfattes ligesom navn, adresse og telefonnummer som personlige data, der ikke må lægges på nettet uden tilladelse fra de personer, der afbilledes. Der bliver i forbindelse med skolens arrangementer taget situationsbilleder til stor glæde for kursisterne. Disse billeder kan indgå i VUC Vests informations- og markedsføringsmateriale og dermed blive offentliggjort på skolens hjemmeside og Facebook-side samt anvendt i forbindelse med avisartikler og andet trykt materiale. Du kan altid få et billede fjernet fra online medier, som VUC Vest administrerer, hvis du ønsker det, såfremt du selv er tydeligt med på billedet. Ønsker VUC Vest at fotografere dig (portrætfoto) og anvende billederne med henblik på markedsføring på fx skolens hjemmeside, til Facebook-annoncer og i andet informations- og markedsføringsmateriale (film, outdoor marketing, trykte medier m.m.), vil du til det aktuelle formål bliver bedt om at underskrive en accepttilladelse.