Klagevejledning

Klagevejledning

Særligt gældende klagevejledning for eksamenstermin sommeren 2020 (vedr. standpunktskarakterer)

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en særlig vejledning om, hvornår du kan klage sommeren 2020, og hvordan du gør.

Indsigelse ifm. standpunktskarakteren

1. Kontakt din underviser skriftligt ang. klage over din standpunktskarakter. Denne skal være fagligt begrundet. Dette skal ske inden 5 kalenderdage fra offentliggørelse af karakteren. Vær opmærksom på, at standpunktskarakteren udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at en afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier ved afslutningen af undervisningen i faget.
Klage

1. Er man fortsat uenig i bedømmelsen, kan der sendes en skriftlig klage til skolens ledelse. Når skolens ledelse har forholdt sig til elevens klage og besluttet sig for, hvilken konsekvens den skal have, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

a. Hvis ledelsen vurderer, at de fremsatte påstande og argumenter har en sådan karakter, at klagen er åbenbar grundløs, så behøver ledelsen ikke at foretage videre undersøgelser og kan uden videre træffe afgørelse om at afvise klagen.

b. Hvis ledelsen omvendt vurderer, at de fremsatte påstande og argumenter har en sådan karakter, at det er nødvendigt at indhente underviserens syn herpå, så skal ledelsen foranstalte, at det sker ved at indhente en skriftlig, faglig udtalelse fra underviseren, hvor denne bedes forholde sig til de fremsatte påstande og argumenter og – hvis disse ikke får underviseren til at genoverveje og evt. ændre sin vurdering af standpunktet – begrunde sin standpunktskaraktergivning

c. En sådan faglig udtalelse skal ledelsen lade klageren kommentere indenfor 5 kalenderdage, inden ledelsen træffer sin afgørelse, jf. reglerne om partshøring.

2. Ledelsens afgørelse sendes skriftligt til kursisten/eleven.

3. Selve standpunktskaraktergivningen, herunder den faglige vurdering, som den bygger på, kan ikke under nogen omstændigheder påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. En eksaminand, der ikke er tilfreds med skolens afgørelse, kan ved retlige spørgsmål i forbindelse med skolens afgørelse klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inden to uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Generel klagevejledning (Brug ovenstående særligt gældende klagevejledninger for standpunktskarakteren sommeren 2020).

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Klagevejledning Hf

Klagevejledning Avu