VUCnet

Fjernundervisning via internettet

Om VUCnet

Netundervisning på hf kan være et godt valg, hvis du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt - når det passer dig bedst.

Netundervisning er en slags "E-learning", og en stor del af undervisningen foregår som fjernundervisning via internettet, men der er også mulighed for at møde lærerne via bestemte træffetider eller individuelt aftalte træffetider - fysisk eller elektronisk.

Som noget nyt tilbyder vi nu også Dansk C, og det er dermed muligt at tage en fuld EUX-pakken via netundervisning. Se alle vores udbudte fag længere nede på siden.

Vi tilbyder IKKE AVU-netfag eller netundervisning på 2-årig hf.

Opstartsdatoer på HF

Opstartsdatoer på HF

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer på vores afdelinger.

Opstart og tilmelding

Tilmelding

For at tilmelde dig til netundervisning på VUC Vest, kan du booke en tid hos en vejleder eller kontakte vejledningen.

Inden du kan blive tilmeldt, skal du til en samtale med en studievejleder på VUC.

Bemærk, at du først er endeligt optaget på et hold, når du har betalt deltagergebyret, og du har modtaget et velkomstbrev fra det VUC, der udbyder faget.

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis bliver tilknyttet det VUC, du tilmelder dig på, da ikke alle VUCer udbyder alle fag. Du får altså ikke nødvendigvis en lærer fra det VUC, du har tilmeldt dig på, og det er ikke nødvendigvis der, du skal til eksamen.

Det betyder også, at den data (cpr.nr. + navn, adresse m.v.), du opgiver til det VUC, du tilmelder dig på videregives til et andet VUC, hvis netundervisningen foregår der.

Tilmeldingsfrister 2016/17

 • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 29. september
 • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 30. januar 

Jo senere i et forløb, du tilmelder dig, jo kortere tid har du til at gennemgå stoffet - du skal læse samme mængde uanset, hvornår du tilmelder dig.

Tilmelder du dig senest d. 20. i en given måned, kan du vælge, om du vil starte pr. d. 1. i samme måned, eller pr. d. 1. i den efterfølgende måned. Tilmelder du dig efter d. 20. i en måned kan du starte pr. d. 1. i den efterfølgende måned.

Du kan naturligvis også melde dig til i god tid før, du ønsker at starte.

Tilmeldes du dig som netkursist i fagene Fysik, Kemi, Geografi og Biologi, skal du deltage i LAB-kurser tilknyttet de enkelte fag, ellers er det ikke muligt at gå til eksamen.

Læs mere om Laboratoriekurserne.

Fag: Vinter-/sommereksamen

 • Biologi C

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer fra det molekylære til det globale. Faget tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for naturforvaltning og for bæredygtig udvikling.

  Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til blandt andet den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område og i forbindelse med biologisk produktion.

  Faget bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og giver den faglige baggrund for at kunne handle biologisk forsvarligt i dagligdagen og i forhold til langsigtede samfundsspørgsmål med biologisk indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Dansk C

  Fagets kerne er dansk sprog. Der fokuseres på, hvordan sproget udfolder sig og anvendes i praktiske kommunikationssituationer. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes receptive og produktive elementer i faget.

  Læs hele læreplanen her.

 • Engelsk C

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Erhvervsøkonomi C

  I Erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed.

  Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

  Læs hele læreplanen her.

   

 • Fysik C

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Læs hele læreplanen her.

 • Geografi C

  Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

  Geografi benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Faget beskæftiger sig med såvel lokale, regionale som globale mønstre og forskelligheder og deres forklaring. Faget danner udgangspunkt for forståelse og erkendelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

  Faget har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager geografisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

  Faget giver geofaglig baggrund for stillingtagen til aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Kemi C

  Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik C

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Psykologi C

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Religion C

  Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med verdensreligionerne, og af disse er kristendom obligatorisk. Faget forener formidling af tradition og et nutidigt, globalt perspektiv.

  Ud fra en åben og neutral holdning og på et religionsvidenskabeligt grundlag behandles religioner og centrale religiøse fænomener i fortid og nutid, med hovedvægt på nutiden.

  Tilgangen til religionerne kombinerer karakteriserende, analyserende, fortolkende og kritiske synsvinkler, der lader såvel religionernes egne forestillingsverdener som moderne, herunder sekulære, synsvinkler komme til orde. Faget er ikke bundet til nogen konfession.

  Udgangspunktet for beskæftigelsen med religionerne er tekster og andet dokumentarisk materiale.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag C

  Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

Fag: KUN sommereksamen

 • Dansk A

  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Læs hele læreplanen her

 • Engelsk 0B

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Historie 0B

  Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers samspil, og hvorledes dette i tidernes løb har udviklet kulturer og samfund i en vekselvirkning med naturen. Centralt i faget står tolkningen af den historiske proces og de spor, den har efterladt sig, og hvorledes tolkninger af historien bliver brugt. Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag.

  Læs hele læreplanen her.

 • Kemi CB

  Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

  Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemisk forskning spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling, ligesom kemisk forskning har stor betydning i forbindelse med intentionen om bæredygtig udvikling.

  Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Denne vekselvirkning er essentiel for kemiundervisningen.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik CB

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag CB

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

Laboratoriekurser

Der er tilknyttet et obligatorisk laboratoriekursus (LAB-kursus) til fagene Fysik, Kemi, Geografi og Biologi. Deltager du ikke i dette, kan du ikke gå til eksamen i det pågældende fag.

LAB-kurset foregår i et koncentreret forløb over to-tre dage. Kurset har et omfang på cirka 15 klokketimer. På LAB-kurset skal du gennemføre de praktiske øvelser, der hører til faget, og efterfølgende skal du udarbejde en rapport til godkendelse.

 
Laboratoriekurser VUC Vest
Der er laboratoriekurser i følgende fag. Datoer for de enkelt kurser kommer her på siden, så snart de ligger klar.   

 • Kemi C
 • Kemi B
 • Fysik C    
 • Geografi C    
 • Biologi C    

Husk
Du skal deltage i LAB-kurset, hvis du har tilmeldt dig som netkursist i Fysik, Kemi, Geografi og Biologi, ellers er det ikke muligt at gå til eksamen.

Økonomi og SU

Hvad med SU?
Hvornår du starter har betydning for, hvornår du kan modtage SU fra:

Tilmelder du dig inden d. 20. i en given måned kan du også få SU for den måned – dog skal du være opmærksom på, at der så vil være en kortere afleveringsfrist til din første dokumentationsopgave.

Tilmelder du dig efter d. 20. i en given måned, kan du første starte den efterfølgende måned, og du vil derfor også først kunne få SU fra denne måned.

Du kan læse mere om SU her:

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk