uddannelser

2-årigt hf

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelser.

VUC Vest udbyder en række fagpakker, som du i løbet af din uddannelse skal vælge dig ind på, for at målrette din videregående uddannelse. Dit valg og uddannelsesrefleksioner understøttes af projekt- og praktikperioderne, som er placeret i de første semestre af din uddannelse og som ud- og afvikles sammen med VUC Vests samarbejdspartnere Erhvervsakademiet og UC Syd.

Udover at vælge en fagpakke skal du i løbet af din 2-årige hf have to obligatoriske fag, et praktisk-musisk fag samt et valgfag på c- eller b-niveau. Læs mere om fagene nedenfor.

Der er tilmeldingsfrist til 2-årigt hf via www.optagelse.dk d. 1. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august. 

 

Fagpakker

Økonomi & Marketing

Vil du læse på erhvervsakademiet, blive finans- eller administrationsøkonom – måske endda søge videre på universitet efter hf og dermed åbne for jura eller oplevelses- & erhvervsøkonomi, så kan Økonomi & Marketing på VUC Vest være dit første skridt i den retning.
 
Udover de obligatoriske fag og et praktisk-musisk fag, kan du vælge mellem et valgfag på henholdsvis C-eller B-niveau - tjek valgfagslisten.

Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Teknologi, videnskab og medicin
Matematik B, Fysik B og valgfrit C

Matematik B, Biologi B og valgfrit C

Matematik B, Fysik B, Fysik C

Vil du være datamatiker, it-teknolog eller læse medialogi på universitetet – måske ønsker du at tone din uddannelse i retning af det naturvidenskabelige, så den peger i retning af driftsteknolog eller ingeniør? Tag det først skridt i denne retning med Teknologi & Videnskab på VUC Vest.

Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
 
Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Menneske & Samfund

Vil du arbejde med mennesker - som lærer, pædagog eller noget helt tredje? Så vælg én af fagpakkerne indenfor Menneske & Samfund på VUC Vest. Kombinationsmulighederne er mange, og du kan således både tone med humanistiske eller naturvidenskabelige fag. Tag første skridt imod din videregående uddannelse med denne pakke.

Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på C eller B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
 
Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Sprog & Kultur


Udover de obligatoriske fag og et praktisk-musisk fag skal du vælge et valgfag på C-niveau - tjek valgfagslisten.

Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Videre på UNI med den supplerende overbygning (SOF)
Med en afsluttet 2-årig hf, kan man læse videre på universitet eller en anden lang videregående uddannelse, hvis man tager det supplerende  overbygningsforløb (SOF). SOF er muligt at følge på VUC Vest.

SOF består som minimum af:

To løft af fag fra dit nuværende niveau (250 timer):

 • Et B-fag løftes til et A- fag (125 timer)
 • Et C-fag løftes til et B-fag (125 timer)

Eller:

 • To B-fag løftes til A-fag


Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden for at se, hvilke uddannelser der kræver en udvidet fagpakke – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Indlæs flere

Obligatoriske fag

Dansk A
Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.
Engelsk B
Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.
Indlæs flere

Valgfag

Biologi B
Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer, der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem. Biologisk viden anvendes inden for en række områder som bioteknologisk produktion, sundhedsvidenskab og miljøbeskyttelse.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk forskning og bioteknologi.

Billedkunst C
Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.

I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.

Design & Arkitektur C
Fagets genstandsfelt er materielle og immaterielle designprodukter og arkitektur, der ses som resultat af innovative, reflekterede designprocesser. Processen står centralt i faget og ses i et samspil med konkrete situationers krav og muligheder.

Design og arkitektur ses som afhængige af tid, sted, kultur og samfund, og viden herom medvirker til at styrke fagets almendannende og studieforberedende dimension.
Faget baseres først og fremmest på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Gennem fagets praktiske dimension får eleverne indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designere og arkitekters daglige arbejde.

Designanalyse er det element, der etablerer sammenhæng mellem fagets praktiske og teoretiske side.

Med analyser i forskellige faser af den praktiske designproces kvalificeres en forståelse for professionelt design og arkitektur som proces og resultat, ligesom analyse af professionelt udformet design og arkitektur skærper en bevidsthed om designprocessen i praksis.

Indlæs flere

SSO: Større skriftlig opgave

Læs mere om SSO på 4. semester

På 2-årigt hf skal du på dit 4. semester skrive SSO: Større skriftlig opgave, hvor du får mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

SSO: Større skriftlig opgave
SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende B-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

Emne for opgaven
Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

Vejledning og opgaveformulering
I starten af november tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

Indlæs flere
2-årigt hf på VUC Vest

Adgangskrav, dokumentation og optagelse

Adgangskrav

Regler for optagelse på 2-årigt hf
Der er flere måder at opfylde adgangskravene til 2-årigt hf i skoleåret 2020/2021. Der skelnes mellem retskrav (krav på at blive optaget) og ikke-retskrav (kan ikke forvente at blive optaget).

Den direkte vej:

9.kl.
Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 9.klasse. Det er dog et krav, at du ved de sidste standpunktskarakterer har et gennemsnit på 4,0. Til afgangseksamen skal du som ansøger bekræfte det faglige niveau, for at kunne komme direkte på ind på 2-årigt hf.  

Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

10.kl.
Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse.

Derudover skal du opfylde følgende forhold:

 • Du har taget folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik. Både den mundtlige og den skriftlige del.
 • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
 • Du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) heraf det sidste i 9. eller 10. klasse.

AVU (almen voksenuddannelse):
Det er også muligt at søge optagelse på hf på grundlag af en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på VUC og må forventes at tage ½-1 år.

Almen forberedelseseksamen giver dig retskrav til optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

 • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
 • Engelsk (Niveau D)
 • Matematik (Niveau D)
 • Naturvidenskab (Niveau G eller højere)
 • Et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk (Niveau G eller højere)

De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal mindst have karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

Tager du en Almen Forberedelseseksamen (AF) på AVU kan du blive klar til en 2-årig hf på VUC Vest.

Se mere om fagene her.

Ikke retskrav – men ønsker stadig optag?

Selvom du ikke opfylder kravene i forhold til et direkte optag på 2-årigt hf, så kan du godt vælge at søge alligevel.

Din baggrund kan være mangesidet og stadig meget relevant:

 • Du kan have gennemført en 9.-10.kl. for år tilbage, og efterfølgende beskæftiget dig med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
 • Måske har du været på efterskole som blev afsluttet uden eksamen, men har dernæst suppleret med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
 • Du har måske en erhvervsuddannelse og har været mange år på arbejdsmarkedet, men vil nu gerne uddanne dig i en anden retning
Dokumentation og optagelsesprøve


Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Optagelsesprøven
I laver sammen skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre. Under samtalen hjælper vejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

Afhængig af din ansøgning, så vil du hurtigst mulig få en tilbagemelding på direkte optag, samtale eller en optagelsesprøve eller afslag. En optagelsesprøve består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af begrænsede opgaver indenfor naturfag, matematik, engelsk og dansk og efterfølges af en samtale vedrørende optag.

Indlæs flere

Vægtning af karakterer

Fordeling af karakterernes vægtning på hf-beviset 

Fag på forskellige niveauer optræder med forskellig vægtning på eksamensbeviset på 2-årigt hf.
 
Afsluttes et fag med flere karakterer, så skal vægtningen fordeles ligeligt mellem de pågældende fag uanset niveau.

Nedenfor kan du se et skema over vægtningen - skemaet er et udsnit (side 4) fra Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017, som du finder som fuld pdf nedenfor.

NB: ALLE C-fag vægter 1 og ALLE B-fag vægter 1,5 (med mindre de indgår i KS/NF).

Bevis for hf-eksamen (2-årigt)

Indlæs flere

Økonomi

Priser for 2-årigt hf

Undervisningen på 2-årigt hf er som udgangspunkt gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion.

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så læs mere om SU og SVU nedenfor eller kontakt uddannelsesvejledningen. 

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

 • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
 • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

 • Møde til alle timer
 • Deltage aktivt i timerne
 • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Reglerne for SVU - Statens Voksenuddannelses Støtte

Der kan ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

SVU henvender sig til dem, der er i arbejde og/eller er kortuddannede. Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU. Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du ønsker vejledning og ansøgningsskema.

Du finder mere information om regler og praktiske spørgsmål på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte".

Indlæs flere