Hf-uddannelsespakker

Hf-uddannelsespakker

Til nogle uddannelser behøver du ikke en fuld hf, men kan, hvis du søger via kvote 2, nøjes med en række hf-enkeltfag tilbudt som uddannelsespakker på gymnasialt niveau. Du har dermed mulighed for at vælge et etårigt studieforløb baseret på enkeltfag og målrettet din videregående uddannelse.

 • Uddannelsespakkerne er målrettede kombinationsmuligheder af hf–enkeltfag.
 • Alle uddannelsespakker forløber over et skoleår med studiestart i august måned.

Uddannelsespakker 2017-18 på VUC Vest i Esbjerg er:

 • Humanistisk fagpakke I, hvis du fx vil være Socialrådgiver

  4 hf-enkeltfag:

  Dansk A
  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Engelsk B
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Samfundsfag B
  Faggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.

  Psykologi C
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Humanistisk fagpakke II, hvis du fx vil være Pædagog

  4 hf-enkeltfag:

  Dansk A
  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Engelsk B
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Samfundsfag C
  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

  Psykologi C
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Naturvidenskabelig fagpakke I, hvis du fx vil være sygeplejerske

  5 hf-enkeltfag:

  Dansk A
  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Engelsk B
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Biologi C
  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer fra det molekylære til det globale. Faget tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for naturforvaltning og for bæredygtig udvikling.

  Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til blandt andet den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område og i forbindelse med biologisk produktion.

  Faget bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og giver den faglige baggrund for at kunne handle biologisk forsvarligt i dagligdagen og i forhold til langsigtede samfundsspørgsmål med biologisk indhold.

  Læs hele læreplanen her.

  Biologi B

  Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som – biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

  Læse hele læreplanen her.

  Psykologi C
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Naturvidenskabelig fagpakke II, hvis du fx vil være Bioanalytiker

  5 hf-enkeltfag:

  Dansk A
  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Engelsk B
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Matematik C
  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Kemi C
  Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse.

  Læs hele læreplanen her.

  Biologi C
  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer fra det molekylære til det globale. Faget tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for naturforvaltning og for bæredygtig udvikling.

  Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til blandt andet den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område og i forbindelse med biologisk produktion.

  Faget bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og giver den faglige baggrund for at kunne handle biologisk forsvarligt i dagligdagen og i forhold til langsigtede samfundsspørgsmål med biologisk indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Erhvervspakke - Efterår, hvis du fx vil på EUX

  4 hf-enkeltfag:

  - det er ikke nødvendigt at gennemføre Matematik C, men det kan være en fordel i forhold til videre studie. Deltagerbetaling for Matematik C refunderes ikke.

  Dansk C
  Fagets kerne er dansk sprog. Der fokuseres på, hvordan sproget udfolder sig og anvendes i praktiske kommunikationssituationer. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes receptive og produktive elementer i faget.

  Engelsk C
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

  Matematik C
  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Samfundsfag C
  Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

 • Erhvervspakke - Forår, hvis du fx vil på EUX

  4 hf-enkeltfag:

  - det er ikke nødvendigt at gennemføre Matematik C, men det kan være en fordel i forhold til videre studie. Deltagerbetaling for Matematik C refunderes ikke.

  Dansk C
  Fagets kerne er dansk sprog. Der fokuseres på, hvordan sproget udfolder sig og anvendes i praktiske kommunikationssituationer. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes receptive og produktive elementer i faget.

  Engelsk C
  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

  Matematik C
  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Samfundsfag C
  Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

Opstartsdatoer for HF

Tilmelding

Som på på hf-enkeltfag er der optag indtil kursusstart eller afhængig af pladser.

Du booker en tid ved uddannelsesvejledningen til en samtale på det VUC, hvor du skal have vejledning eller indmeldes.

Du kan booke en en tid via vores bookingsystem eller på tlf: 76 12 17 20.

Samtalen
Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Sammen med uddannelsesvejlederen udarbejdes et skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre.

Under samtalen hjælper uddannelsesvejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

Optagelseskrav

Der er flere måder at opfylde adgangskravene til hf-enkeltfag i skoleåret 2017/2018.

Nedenstående beskriver kriterierne for at sikre sig optagelse på en hf-uddannelsespakke.

 • Regler for optagelse på hf-enkeltfag og uddannelsespakker

  Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

  VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

  Læs mere om hf-enkeltfag

  Læs mere om hf-uddannelsespakker

Økonomi

Der er forskellige regler for betaling for hf-enkeltfag som uddannelsespakkerne er baseret på. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på hf-enkeltfag.

 • Priser på hf-enkeltfag


  Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 450,- kr. pr. fag.

  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fysik
  • Geografi
  • Historie 
  • Kemi
  • Matematik
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Tysk


  Øvrige fag
  koster 1100,- kr. pr. fag.


  Tillæg til priserne hvis du modtager en form for pension:
  Der er særlige regler hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere pr. fag end den ovennævnte deltagerbetaling.

  Vælger du at gå til engelsk, skal du betale 450 kroner for faget engelsk + et tillæg på 750 kroner = 1200 kroner.

  Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmidler

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion.

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

SU/SVU
Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så spørg en uddannelsesvejleder eller læs mere om SU og SVU nedenfor.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.