Hf-enkeltfag

Vælg lige netop de fag , du mangler eller sammensæt en fleksibel fuld hf eksamen i dit eget tempo.

Hf-enkeltfag

Som enkeltfags-kursist kan du følge et eller flere gymnasiale fag på samme tid. Du har på denne måde mulighed at vælge lige netop de fag , du mangler eller sammensætte en fleksibel fuld hf eksamen i dit eget tempo fx sideløbende med et arbejde.

Til visse uddannelser kan du nøjes med enkelte fag på gymnasialt niveau, og du kan på denne måde kvalificere dig til en uddannelse.

Udover enkeltfag kan du også følge pakkehold på VUC Vest eller tage en fuld hf på 3 år med VUC Vests fleksible enkeltfagsmodel.

Udbudte fag 2017/18

 • Billedkunst C

  Fagets primære genstandsfelt er fænomener fra hele det visuelle felt, herunder billedkunst og arkitektur.

  I faget undersøges visuelle udtryk som værende afhængige af tid, kultur og individ. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vort syn på verden gennem sansning og erkendelse. Endvidere undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes.

  Billedkunstfaget baseres på anvendelsesorienterede temaer, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner.

  Læs hele læreplanen her.

 • Biologi C

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer fra det molekylære til det globale. Faget tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for naturforvaltning og for bæredygtig udvikling.

  Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til blandt andet den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område og i forbindelse med biologisk produktion.

  Faget bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og giver den faglige baggrund for at kunne handle biologisk forsvarligt i dagligdagen og i forhold til langsigtede samfundsspørgsmål med biologisk indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Biologi B

  Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som – biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

  Læse hele læreplanen her.

 • Dansk C

  Fagets kerne er dansk sprog. Der fokuseres på, hvordan sproget udfolder sig og anvendes i praktiske kommunikationssituationer. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes receptive og produktive elementer i faget.

  Læs hele læreplanen her.

 • Dansk A

  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Læs hele læreplanen her

 • Engelsk 0B

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Engelsk C

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Engelsk CB

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Engelsk BA

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Filosofi C

  Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

  Læs hele læreplanen her.

 • Fysik C

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Læs hele læreplanen her.

 • Fysik CB

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Læs hele læreplanen her

 • Geografi C

  Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

  Geografi benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Faget beskæftiger sig med såvel lokale, regionale som globale mønstre og forskelligheder og deres forklaring. Faget danner udgangspunkt for forståelse og erkendelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

  Faget har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager geografisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

  Faget giver geofaglig baggrund for stillingtagen til aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Historie 0B

  Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers samspil, og hvorledes dette i tidernes løb har udviklet kulturer og samfund i en vekselvirkning med naturen. Centralt i faget står tolkningen af den historiske proces og de spor, den har efterladt sig, og hvorledes tolkninger af historien bliver brugt. Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag.

  Læs hele læreplanen her.

 • Innovation C

  Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

  Læs hele læreplanen her.

 • Kemi C

  Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse.

  Læs hele læreplanen her.

 • Kemi CB

  Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

  Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemisk forskning spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling, ligesom kemisk forskning har stor betydning i forbindelse med intentionen om bæredygtig udvikling.

  Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Denne vekselvirkning er essentiel for kemiundervisningen.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik C

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik CB

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik BA

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Musik C

  Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og multikulturel, almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område.

  Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for uddannelsesmiljøet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Psykologi C

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Psykologi CB

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Religion C

  Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med verdensreligionerne, og af disse er kristendom obligatorisk. Faget forener formidling af tradition og et nutidigt, globalt perspektiv.

  Ud fra en åben og neutral holdning og på et religionsvidenskabeligt grundlag behandles religioner og centrale religiøse fænomener i fortid og nutid, med hovedvægt på nutiden.

  Tilgangen til religionerne kombinerer karakteriserende, analyserende, fortolkende og kritiske synsvinkler, der lader såvel religionernes egne forestillingsverdener som moderne, herunder sekulære, synsvinkler komme til orde. Faget er ikke bundet til nogen konfession.

  Udgangspunktet for beskæftigelsen med religionerne er tekster og andet dokumentarisk materiale.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag 0B

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag C

  Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag CB

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Spansk 2 år 0B

  Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

  Læs hele læreplanen her.

 • Tysk C

  Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag og indeholder elementer fra forskellige fagområder. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i at anvende tysk som kommunikationsmiddel, forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk, bevidsthed om sprogets anvendelse og opbygning, samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

  Læs hele læreplanen her.

Fuld hf på 3 år

Tag en fuld hf over 3 år med VUC Vests fleksible enkeltfagsmodel. Mangler du kun få fag for at komme videre med uddannelse eller job, kan du vælge at følge lige netop de fag, du mangler.

Fuld hf på 3 år

SSO: Større skriftlig opgave

Enkeltfagskursister, der er ved at færdiggøre, hvad der svarer til 2-årigt hf skal skrive SSO: Større skriftlig opgave. Her får du mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Nedenfor kan du læse mere og SSO og finde vigtige deadlines.

 • Generelt om SSO

  SSO: Større skriftlig opgave
  SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende b-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

  Emne for opgaven
  Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

  Vejledning og opgaveformulering
  I slutningen af oktober tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

 • Vigtige datoer SSO 2017/18
  • 6 oktober: Afleveringsfrist for anmeldelsesblanket af fag og emne senest kl. 12.00 på Hanne Nielsen Sørensen kontor på administrationsgangen. Inden aflevering skal du kontakte din faglærer i det eller de pågældende fag som du vil skrive i. Faglæreren/e skal godkende dit emne og underskrive blanketten inden aflevering.

  • Ultimo oktober: Vejlederne offentliggøres. Du skal tage kontakt til din vejleder inden for fire dage.  

  • 2. januar: Problemformuleringerne udleveres i studiecenteret kl 10.00. Du skal medbringe Uni-login samt computer, da SSO indgår som en del af netprøver. Kl. 10.00-11.30 Workshop - ”Har du forstået din problemformulering?”

  • 9. januar: Aflevering af SSO senest kl. 12.00.


  Yderlig information findes på www.vucintra.dk (SharePoint) ”SSO” samt Læreplanen

Opstartsdatoer på HF

Opstartsdatoer på HF

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer på vores afdelinger.

Opstart og tilmelding

Tilmelding

På hf-enkeltfag er der optag indtil kursusstart eller afhængig af pladser.

Du booker en tid ved uddannelsesvejledningen til en samtale på det VUC, hvor du skal have vejledning eller indmeldes.

Du kan booke en en tid via vores bookingsystem eller på tlf: 76 12 17 20.

Samtalen
Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Sammen med uddannelsesvejlederen udarbejdes et skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre.

Under samtalen hjælper uddannelsesvejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

Optagelseskrav

Der er flere måder at opfylde adgangskravene til hf-enkeltfag i skoleåret 2017/2018.

Nedenstående beskriver kriterierne for at sikre sig optagelse på hf-enkeltfag.

 • Regler for optagelse på hf-enkeltfag og uddannelsespakker

  Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

  VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

  Læs mere om hf-enkeltfag

  Læs mere om hf-uddannelsespakker

Økonomi

Der er forskellige regler for betaling for hf-enkeltfag. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på hf-enkeltfag.

 • Priser på hf-enkeltfag


  Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 450,- kr. pr. fag.

  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fysik
  • Geografi
  • Historie 
  • Kemi
  • Matematik
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Tysk


  Øvrige fag
  koster 1100,- kr. pr. fag.


  Tillæg til priserne hvis du modtager en form for pension:
  Der er særlige regler hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere pr. fag end den ovennævnte deltagerbetaling.

  Vælger du at gå til engelsk, skal du betale 450 kroner for faget engelsk + et tillæg på 750 kroner = 1200 kroner.

  Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmidler

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion.

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

SU/SVU
Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så spørg en uddannelsesvejleder eller læs mere om SU og SVU nedenfor.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.