2 - årigt hf

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelser.

VUC Vest udbyder en række fagpakker, som du i løbet af din uddannelse skal vælge dig ind på, for at målrette din videregående uddannelse. Dit valg og uddannelsesrefleksioner understøttes af projekt- og praktikperioderne som er placeret i de første semestre af din uddannelse og som ud- og afvikles sammen med VUC Vests samarbejdspartnere Erhversakademiet og UC Syd.

Tilmelding til 2-årig hf, skal du selv sørge for på www.optagelse.dk inden 15. marts.

Fra 2017 har du mulighed for at blive optaget på HF direkte efter 9. klasse - se mere om optagelseskravene via linket i menuen til højre.

Har du brug for vejledning i forbindelse med tilmelding, eller har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte vores uddannelsesvejledere for på telefon 76 12 17 20
eller booke en tid hos en uddannelsesvejleder.

Film om HF på VUC Vest

2-årigt HF på VUC Vest i Esbjerg

Fagpakker 2017/18

 • Økonomi & Marketing

  Matematik B, Samfundsfag B, valgfrit C
  Matematik B, Erhvervsøkonomi C, valgfrit B

  Vil du læse på erhvervsakademiet, blive finans- eller administrationsøkonom – måske endda søge videre på universitet efter hf og dermed åbne for jura eller oplevelses- & erhvervsøkonomi, så kan Økonomi & Marketing på VUC Vest være dit første skridt i den retning.
   
  Udover de obligatoriske fag og et praktisk-musisk fag, kan du vælge mellem et valgfag på henholdsvis C-eller B-niveau - tjek valgfagslisten.

  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Velfærd og sundhed

  Matematik B, Kemi B, valgfrit C
  Matematik B, Biologi B, valgfrit C

  Skal du være sygeplejerske, bioanalytiker, fysio- eller ergoterapeut – måske endda jordemoder?  Tag første skridt i denne retning med Velfærd & Sundhed på VUC Vest.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på c-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.

  Tjek desuden adgangskortet på Uddannelsesguiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Teknologi & Videnskab

  Matematik B, Fysik C, valgfrit B

  Vil du være datamatiker, it-teknolog eller læse medialogi på universitetet – måske ønsker du at tone din uddannelse i retning af det naturvidenskabelige, så den peger i retning af driftsteknolog eller ingeniør? Tag det først skridt i denne retning med Teknologi & Videnskab på VUC Vest.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
   
  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Menneske & Samfund

  Samfundsfag B, Idræt B, valgfrit C
  Samfundsfag B, Psykologi C, valgfrit B
  Samfundsfag B, Tysk C,  valgfrit B

  Vil du arbejde med mennesker - som lærer, pædagog eller noget helt tredje? Så vælg én af fagpakkerne indenfor Menneske & Samfund på VUC Vest. Kombinationsmulighederne er mange, og du kan således både tone med humanistiske eller naturvidenskabelige fag. Tag første skridt imod din videregående uddannelse med denne pakke.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på C eller B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
   
  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Den udvidede hf-pakke

  Hvis du ønsker at søge ind på universitet eller en anden lang videregående uddannelse, så har du muligheden for at vælge den udvidede fagpakke på VUC Vest.
   
  I samarbejde med en række andre hf-udbydere tilbyder vi et ekstra halvår, hvor du kan opgradere nogle af dine fag, så de er adgangsgivende til universitetet.

  Du kan således læse 2-årigt hf hos os (eller en anden institution fx EG eller Rybners) og derefter tage det sidste halve år på VUC Vest, hvor du bl.a. kan vælge imellem følgende fag:
   
  Matematik A og Fysik B/Kemi B
  Engelsk A og Tysk B

  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden for at se, hvilke uddannelser der kræver en udvidet fagpakke – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Obligatoriske fag

Udover fagpakkerne skal du i løbet af din 2-årige hf have følgende obligatoriske fag

 • Dansk A

  Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af genrer og medier forbindes sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation. Det er karakteristisk, at de litterære, de sproglige og de kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Læs hele læreplanen her

 • Engelsk B

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her

 • Matematik C

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Naturfag: Biologi, Geografi, Kemi

  Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi.

  Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

  Faggruppen har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

  Faggruppen giver faglig baggrund for stillingtagen i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold.

  Læs hele læreplanen her

   

 • Kulturfag: Historie, Religion, Samfundsfag

  Faggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag.

  Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Praktisk - Musisk fag: Musik C, Billedkunst C, Idræt C, Drama C

  Du skal vælge mellem:

  Musik C

  Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og multikulturel, almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område.

  Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for uddannelsesmiljøet.

  Læs hele læreplanen her.

  Billedkunst C 

  Fagets primære genstandsfelt er fænomener fra hele det visuelle felt, herunder billedkunst og arkitektur.

  I faget undersøges visuelle udtryk som værende afhængige af tid, kultur og individ. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vort syn på verden gennem sansning og erkendelse. Endvidere undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes.

  Billedkunstfaget baseres på anvendelsesorienterede temaer, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner.

  Læs hele læreplanen her

  Idræt C

  Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige samt de humanistiske områder. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

  Læs hele læreplanen her.

  Drama C

  Dramatik er et fag, som forbinder de skabende processer i drama og teater med overvejelser over de æstetiske resultater. Det betyder, at vi beskæftiger os med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for scenekunst i en aktuel eller historisk kontekst.

  Stoffet er menneskelige handlinger og relationer, der ofte er præget af konflikter. Udtryksmidlerne er dramaets og scenekunstens: krop, stemme, sprog og tekniske virkemidler.

  Overvejelserne over de æstetiske resultater går fra en beskrivelse og forståelse af de skabende processer til analyse, fortolkning og perspektivering af teaterforestillingen og andre performative udtryk.

  Læs hele læreplanen her.

Valgfag

Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på c- eller b-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg. 

 • Billedkunst C

  Fagets primære genstandsfelt er fænomener fra hele det visuelle felt, herunder billedkunst og arkitektur.

  I faget undersøges visuelle udtryk som værende afhængige af tid, kultur og individ. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vort syn på verden gennem sansning og erkendelse. Endvidere undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes.

  Billedkunstfaget baseres på anvendelsesorienterede temaer, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner.

  Læs hele læreplanen her.

 • Biologi C

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer fra det molekylære til det globale. Faget tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for naturforvaltning og for bæredygtig udvikling.

  Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til blandt andet den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område og i forbindelse med biologisk produktion.

  Faget bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk væsen og giver den faglige baggrund for at kunne handle biologisk forsvarligt i dagligdagen og i forhold til langsigtede samfundsspørgsmål med biologisk indhold.

  Læs hele læreplanen her.

 • Drama C

  Dramatik er et fag, som forbinder de skabende processer i drama og teater med overvejelser over de æstetiske resultater. Det betyder, at vi beskæftiger os med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for scenekunst i en aktuel eller historisk kontekst.

  Stoffet er menneskelige handlinger og relationer, der ofte er præget af konflikter. Udtryksmidlerne er dramaets og scenekunstens: krop, stemme, sprog og tekniske virkemidler.

  Overvejelserne over de æstetiske resultater går fra en beskrivelse og forståelse af de skabende processer til analyse, fortolkning og perspektivering af teaterforestillingen og andre performative udtryk.

  Læs hele læreplanen her.

 • Filosofi C

  Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

  Læs hele læreplanen her.

 • Fysik B

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Læs hele læreplanen her

 • Fysik C

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Læs hele læreplanen her.

 • Idræt B

  Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

  Læs hele læreplanen her

 • Innovation C

  Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

  Læs hele læreplanen her.

 • Kemi B

  Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

  Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemisk forskning spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling, ligesom kemisk forskning har stor betydning i forbindelse med intentionen om bæredygtig udvikling.

  Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

  Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Denne vekselvirkning er essentiel for kemiundervisningen.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matamatik B

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Læs hele læreplanen her.

 • Psykologi B

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Psykologi C

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

  Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.

  Læs hele læreplanen her.

 • Retorik C

  Retorikkens emne er produktion og reception af hensigtsbestemte ytringer set i forhold til deres kommunikationssituation. Retorik er et kulturfag, som bygger videre på en historisk vestlig tradition for undervisning i tekstproduktion, i nyeste tid videreført med studiet af offentlig argumentation og formidling. Retorikfaget er karakteristisk ved sin sammenføjning af teori og praksis. Det er normativt, idet dets teori i vid udstrækning handler om god praksis, dvs. opstiller kriterier for, hvordan man kan vurdere kvaliteten og effekten af argumenterende og formidlende ytringer, og for, hvilke arbejdsmetoder man kan bruge for at producere hensigtsmæssige ytringer. Fagets hovedaktiviteter er tilegnelse af retorisk teori og tankegang, arbejde med retorisk praksis og studium af autentiske mundtlige og skriftlige ytringer.

  Læs hele læreplanen her.

 • Samfundsfag B

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Spansk B

  Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

  Læs hele læreplanen her.

 • Tysk begyndersprog B

  Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag og indeholder elementer fra forskellige fagområder. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i at anvende tysk som kommunikationsmiddel, forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk, bevidsthed om sprogets anvendelse og opbygning, samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

  Læs hele læreplanen her.

 • Tysk fortsætter C

  Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag og indeholder elementer fra forskellige fagområder. Fagets centrale arbejdsområder er tysk sprog og kultur under inddragelse af samfundsmæssige og historiske forhold. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i at anvende tysk som kommunikationsmiddel, forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk, bevidsthed om sprogets anvendelse og opbygning, samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

  Læs hele læreplanen her.

SSO: Større skriftlig opgave

På 2-årigt hf skal du på dit 4. semester skrive SSO: Større skriftlig opgave, hvor du får mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Nedenfor kan du læse mere og SSO og finde vigtige deadlines.

 • Generelt om SSO

  SSO: Større skriftlig opgave
  SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende b-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

  Emne for opgaven
  Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

  Vejledning og opgaveformulering
  I slutningen af oktober tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

 • Vigtige datoer SSO 2017/18
  • 6 oktober: Afleveringsfrist for anmeldelsesblanket af fag og emne senest kl. 12.00 på Hanne Nielsen Sørensen kontor på administrationsgangen. Inden aflevering skal du kontakte din faglærer i det eller de pågældende fag som du vil skrive i. Faglæreren/e skal godkende dit emne og underskrive blanketten inden aflevering.

  • Ultimo oktober: Vejlederne offentliggøres. Du skal tage kontakt til din vejleder inden for fire dage.  

  • 2. januar: Problemformuleringerne udleveres i studiecenteret kl 10.00. Du skal medbringe Uni-login samt computer, da SSO indgår som en del af netprøver. Kl. 10.00-11.30 Workshop - ”Har du forstået din problemformulering?”

  • 9. januar: Aflevering af SSO senest kl. 12.00.


  Yderlig information findes på www.vucintra.dk (SharePoint) ”SSO” samt Læreplanen

Opstartsdato på 2-årigt hf

Opstartsdato på 2-årigt HF

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer på vores afdelinger.

Opstart og tilmelding

Tilmelding og ansøgningsfrist

Du skal selv tilmelde dig 2-årigt hf via  www.optagelse.dk

Har du spørgsmål til hf-uddannelse eller tilmeldingsproceduren, kan du kontakte uddannelsesvejldeningen på VUC Vest.

Dokumentation
Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Vejledningssamtalen
I laver sammen skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre.

Under samtalen hjælper vejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

Du kan stadig nå det. Afhængig af din ansøgning, så vil du hurtigst mulig få en tilbagemelding på direkte optag, samtale eller en optagelsesprøve eller afslag.
En optagelsesprøve består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af begrænsede opgaver indenfor naturfag, matematik, engelsk og matematik (20 min pr. fag). Den mundtlige prøve forløber udelukkende i dansk og engelsk (10-15 pr. fag).

Optagelseskrav - 2 årigt hf

Der er flere måder at opfylde adgangskravene til 2-årigt hf i skoleåret 2017/2018. Der skelnes mellem retskrav (krav på at blive optaget) og ikke-retskrav (kan ikke forvente at blive optaget).

Nedenstående beskriver kriterierne for at sikre sig retskrav.

 • Regler for optagelse på 2-årigt hf

  Den direkte vej:

  9.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 9.klasse. Det er dog et krav, at du ved de sidste standpunktskarakterer har et gennemsnit på 4,0. Til afgangseksamen skal du som ansøger bekræfte det faglige niveau, for at kunne komme direkte på ind på 2-årigt hf.  

  Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  10.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse.


  Derudover skal du opfylde følgende forhold:

  • Du har taget folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik. Både den mundtlige og den skriftlige del.
  • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
  • Du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) heraf det sidste i 9. eller 10. klasse.


  AVU (almen voksenuddannelse)
  :

  Det er også muligt at søge optagelse på hf på grundlag af en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på VUC og må forventes at tage ½-1 år.

  Almen forberedelseseksamen giver dig retskrav til optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (Niveau D)
  • Matematik (Niveau D)
  • Naturvidenskab (Niveau G eller højere)
  • Et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk (Niveau G eller højere)

  De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal mindst have karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

  Tager du en Almen Forberedelseseksamen (AF) på AVU kan du blive klar til en 2-årig hf på VUC Vest.

  Se mere om fagene her.

  Ikke retskrav – men ønsker stadig optag?

  Selvom du ikke opfylder kravene i forhold til et direkte optag på 2-årigt hf, så kan du godt vælge at søge alligevel.

  Din baggrund kan være mangesidet og stadig meget relevant:

  • Du kan have gennemført en 9.-10.kl. for år tilbage, og efterfølgende beskæftiget dig med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Måske har du været på efterskole som blev afsluttet uden eksamen, men har dernæst suppleret med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Du har måske en erhvervsuddannelse og har været mange år på arbejdsmarkedet, men vil nu gerne uddanne dig i en anden retning

  Book en tid hos en uddannelsesvejleder og hør mere om din muligheder.R

Økonomi

Undervisningen på 2-årigt hf er gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion.

Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så læs mere om SU og SVU nedenfor eller spørg en uddannelsesvejleder.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.