uddannelser

DSA: Bliv bedre til dansk

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, kan du have behov for at forbedre dit sprog inden videre uddannelse eller arbejde.

Faget Dansk som andetsprog (DSA) på avu er målrettet tosprogede.

På avu kan du deltage i ”dansk som andetsprog” på niveauerne:

Basis, G (9. kl.), F, E og D (10. kl.)

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk på avu.

Adgangskrav
For at blive optaget på AVU - Dansk som andetsprog (DSA) skal du have bestået danskuddannelse 2.6 eller 3.5.

Hvis du har danskuddannelse 1. kan du evt. deltage i FVU.

Økonomi

Generelt om priser på avu og dsa

Der er forskellige priser på avu, og du betaler for hvert fag. Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler (fx depositum på pc)

Du kan søge SU, hvis du har min. 23 lektioner (3 fag). Har du børn under syv år, kan du efter gældende regler søge SU, hvis du har 17 lektioner. Læs mere om SU længere nede på siden.

Særlige regler, hvis:

 • du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • du har en videregående uddannelse

Læs mere om det længere nede på siden. 

Priser på kernefag

Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

Priser på valgfag

Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

 • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
 • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

 • Møde til alle timer
 • Deltage aktivt i timerne
 • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere

Forhøjet deltagerbetaling

Aldersbetinget pension, eller på efterløn

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Videregående uddannelse

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. Se liste over gældende videregående uddannelser

Du kan finde de eksakte priser på fag via linket nedenfor (søg på avu eller hf)

Indlæs flere

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Frister og krav for tilbagebetaling af deltagerbetaling

Frist for ansøgning:

Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 1. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 1. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.

Krav for tilbagebetaling:

HF: Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

 • Færdiggjort hf-enkeltfagseksamen
 • Færdiggjort fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
 • Færdiggjort hf-enkeltfag på C-niveau (Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, som er afsluttet efter 1. juli 2014) samt dokumentation for optagelse på Erhvervsuddannelsens hovedforløb med Eux (C-niveaufagene indgår i adgangsgrundlaget til Eux).

Hvis du har modtaget SU under dit skoleforløb, skal du vedlægge udskrift af din støttemeddelelse for skoleperioden - den finder du ved at logge ind i MinSU på www.su.dk.

AVU: Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

 • Bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.   
 • Bestået prøve i den pædagogiske assistentuddannelse, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.

AVU og HF - det skal du gøre:

Print og udfyld det ansøgningsskema, der er relevant for dig. Du kan herefter:

 • aflevere det på den afdeling, du er tilknyttet sammen med den nødvendige dokumentation.
 • scanne det/tage billeder med telefonen (så det kan læses) og sende det med den nødvendige dokumentation til vucvest@vucvest.dk

Link til ansøgningsskema for AVU

Link til ansøgningsskema for HF

FRIST: Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 1. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 1. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.

VIGTIGT - Nye regler for tilmeldte til hold med opstart fra august 2021

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved FRAMELDING

Hvis du melder dig ud af et hold inden 14 dage før kursusstart, får du deltagerbetalingen tilbage.

De sidste 14 dage før kursusstart kan du kun få deltagerbetalingen tilbage, hvis du kan dokumentere, at du er optaget på en anden uddannelse eller har fået et arbejde.

Indlæs flere

Er du under 25?

Er du under 25 år, kan du stadig deltage i FVU-undervisning, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) fx hvis du først har brug for et intensivt 
 • Du har færdiggjort FGU samt er i FVU-målgruppen 
 • OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.