2-årigt hf

2-årigt hf

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelser. VUC Vest udbyder en række fagpakker, som du i løbet af din uddannelse skal vælge dig ind på, for at målrette din videregående uddannelse. Dit valg og uddannelsesrefleksioner understøttes af projekt- og praktikperioderne, som er placeret i de første semestre af din uddannelse og som ud- og afvikles sammen med VUC Vests samarbejdspartnere Erhversakademiet og UC Syd.

Tilmelding til 2-årig hf, skal du selv sørge for på www.optagelse.dk - du kan stadig nå det. Men du kan selvfølgelig altid få råd og vejledning hos VUC Vest, så har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte vores uddannelsesvejledere for på telefon 76 12 17 20 eller booke en tid hos en uddannelsesvejleder via vores ONLINE BOOKING.

Fra 2017 har du mulighed for at blive optaget på 2-årigt hf direkte efter din 9. klasse.

Læs mere om dette og andre optagelseskrav.

2-årigt HF på VUC Vest i Esbjerg

Tilmelding og ansøgningsfrist

Du skal selv tilmelde dig 2-årigt hf via  www.optagelse.dk inden d. 1. marts.

Har du spørgsmål til hf-uddannelse eller tilmeldingsproceduren, kan du kontakte uddannelsesvejldeningen på VUC Vest.

Dokumentation
Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Vejledningssamtalen
I laver sammen skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre. Under samtalen hjælper vejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

Afhængig af din ansøgning, så vil du hurtigst mulig få en tilbagemelding på direkte optag, samtale eller en optagelsesprøve eller afslag.
En optagelsesprøve består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af begrænsede opgaver indenfor naturfag, matematik, engelsk og matematik (20 min pr. fag). Den mundtlige prøve forløber udelukkende i dansk og engelsk (10-15 pr. fag).

Oversigt over uddannelsen

Fagpakker

 • Økonomi & Marketing

  Matematik B, Samfundsfag B, valgfrit C
  Matematik B, Erhvervsøkonomi C, valgfrit B

  Vil du læse på erhvervsakademiet, blive finans- eller administrationsøkonom – måske endda søge videre på universitet efter hf og dermed åbne for jura eller oplevelses- & erhvervsøkonomi, så kan Økonomi & Marketing på VUC Vest være dit første skridt i den retning.
   
  Udover de obligatoriske fag og et praktisk-musisk fag, kan du vælge mellem et valgfag på henholdsvis C-eller B-niveau - tjek valgfagslisten.

  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Velfærd og sundhed

  Matematik B, Kemi B, valgfrit C
  Matematik B, Biologi B, valgfrit C

  Skal du være sygeplejerske, bioanalytiker, fysio- eller ergoterapeut – måske endda jordemoder?  Tag første skridt i denne retning med Velfærd & Sundhed på VUC Vest.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på c-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.

  Tjek desuden adgangskortet på Uddannelsesguiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

   

 • Teknologi & Videnskab

  Matematik B, Fysik C, valgfrit B

  Vil du være datamatiker, it-teknolog eller læse medialogi på universitetet – måske ønsker du at tone din uddannelse i retning af det naturvidenskabelige, så den peger i retning af driftsteknolog eller ingeniør? Tag det først skridt i denne retning med Teknologi & Videnskab på VUC Vest.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
   
  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Menneske & Samfund

  Samfundsfag B, Idræt B, valgfrit C
  Samfundsfag B, Psykologi C, valgfrit B
  Samfundsfag B, Tysk C,  valgfrit B

  Vil du arbejde med mennesker - som lærer, pædagog eller noget helt tredje? Så vælg én af fagpakkerne indenfor Menneske & Samfund på VUC Vest. Kombinationsmulighederne er mange, og du kan således både tone med humanistiske eller naturvidenskabelige fag. Tag første skridt imod din videregående uddannelse med denne pakke.

  Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på C eller B-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.
   
  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Sprog & Kultur

  Spansk 0-B, filosofi C, valgfrit C

  Udover de obligatoriske fag og et praktisk-musisk fag skal du vælge et valgfag på C-niveau - tjek valgfagslisten.

  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

 • Den udvidede hf-pakke

  Hvis du ønsker at søge ind på universitet eller en anden lang videregående uddannelse, så har du muligheden for at vælge den udvidede fagpakke på VUC Vest.
   
  I samarbejde med en række andre hf-udbydere tilbyder vi et ekstra halvår, hvor du kan opgradere nogle af dine fag, så de er adgangsgivende til universitetet.

  Du kan således læse 2-årigt hf hos os (eller en anden institution fx EG eller Rybners) og derefter tage det sidste halve år på VUC Vest, hvor du bl.a. kan vælge imellem følgende fag:
   
  Matematik A og Fysik B/Kemi B
  Engelsk A og Tysk B

  Tjek desuden adgangskortet på UddannelsesGuiden for at se, hvilke uddannelser der kræver en udvidet fagpakke – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

Obligatoriske fag

Udover fagpakkerne skal du i løbet af din 2-årige hf have følgende obligatoriske fag

 • Dansk A

  Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Find hele læreplanen her

 • Engelsk B

  Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.

  Find hele læreplanen her

Valgfag

Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, kan du vælge et valgfag på c- eller b-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg. 

 • Biologi B

  Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer, der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem. Biologisk viden anvendes inden for en række områder som bioteknologisk produktion, sundhedsvidenskab og miljøbeskyttelse.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk forskning og bioteknologi.

  Find hele læreplanen her.

 • Billedkunst C

  Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.

  I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Design & Arkitektur C

  Fagets genstandsfelt er materielle og immaterielle designprodukter og arkitektur, der ses som resultat af innovative, reflekterede designprocesser. Processen står centralt i faget og ses i et samspil med konkrete situationers krav og muligheder.

  Design og arkitektur ses som afhængige af tid, sted, kultur og samfund, og viden herom medvirker til at styrke fagets almendannende og studieforberedende dimension.
  Faget baseres først og fremmest på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Gennem fagets praktiske dimension får eleverne indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designere og arkitekters daglige arbejde.

  Designanalyse er det element, der etablerer sammenhæng mellem fagets praktiske og teoretiske side.

  Med analyser i forskellige faser af den praktiske designproces kvalificeres en forståelse for professionelt design og arkitektur som proces og resultat, ligesom analyse af professionelt udformet design og arkitektur skærper en bevidsthed om designprocessen i praksis.

  Find hele læreplanen her.

   

 • Dramatik C

  Dramatik er et fag, som forbinder de skabende processer inden for scenekunst med overvejelser over de æstetiske udtryk. Det betyder, at faget beskæftiger sig med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for iscenesættelse i en aktuel eller historisk kontekst.

  Stoffet er teatrale iscenesættelser af menneskelige livsvilkår, handlinger og relationer. Udtryksmidlerne er scenekunstens: krop, stemme, sprog, rum og tekniske virkemidler.

  Overvejelserne over de æstetiske udtryk går fra en beskrivelse og forståelse af samt refleksion over de skabende processer til analyse, fortolkning og perspektivering af iscenesættelsen.

  Arbejdet med scenekunst integrerer det kommunikative, det refleksive, det kreative og det kollaborative med henblik på almen dannelse, identitetsudvikling og studieforberedelse og åbner for forbindelser mellem elevernes faglige og personlige engagement.

  Find hele læreplanen her.

 • Erhvervsøkonomi C

  Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomheden og dens omverden, marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Faget giver viden og kundskaber om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Der arbejdes i faget med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund.

  Find hele læreplanen her.

 • Filosofi C

  Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

  Find hele læreplanen her.

 • Fysik C

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Find hele læreplanen her.

 • Idræt B

  Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

  Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

  Find hele læreplanen her

 • Kemi B

  Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

  Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

  Læs hele læreplanen her.

 • Matematik B

  Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

  Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

  Find hele læreplanen her.

 • Musik C

  Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almen dannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske og performative udfoldelser spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

  Find hele læreplanen her.

 • Musik B

  Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske og performative udfoldelser spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

  Find hele læreplanen her.

 • Psykologi B

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder og sikrer hermed faglig dybde og muligheder for fagligt samspil. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Faget giver eleverne kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikler faget evnen til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger, hvorved elevernes forståelse, holdninger og handlemuligheder kvalificeres.

  Find hele læreplanen her.

 • Psykologi C

  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder og sikrer hermed faglig dybde og muligheder for fagligt samspil. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Faget giver eleverne kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikler faget evnen til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger, hvorved elevernes forståelse, holdninger og handlemuligheder kvalificeres.

  Find hele læreplanen her.

 • Samfundsfag B

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Spansk 0-B

  Spansk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder.

  Find hele læreplanen her.

 • Tysk C

  Tysk er videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Faget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og områder. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse samt viden og bevidsthed om dets opbygning. Endvidere udvikles evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysksprogede lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

  Find hele læreplanen her.

SSO: Større skriftlig opgave

På 2-årigt hf skal du på dit 4. semester skrive SSO: Større skriftlig opgave, hvor du får mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Nedenfor kan du læse mere om SSO.

Datoer for 2018 kommer senere.

 • Generelt om SSO

  SSO: Større skriftlig opgave
  SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende b-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

  Emne for opgaven
  Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

  Vejledning og opgaveformulering
  I slutningen af oktober tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

Opstartsdato på 2-årigt hf

Opstartsdato på 2-årigt HF

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer.

Opstart og tilmelding

Optagelseskrav - 2-årigt hf

Der er flere måder at opfylde adgangskravene til 2-årigt hf i skoleåret 2017/2018. Der skelnes mellem retskrav (krav på at blive optaget) og ikke-retskrav (kan ikke forvente at blive optaget).

Bekendtgørelse for 2-årigt hf - Nedenstående beskriver kriterierne for at sikre sig retskrav.

 • Regler for optagelse på 2-årigt hf

  Den direkte vej:

  9.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 9.klasse. Det er dog et krav, at du ved de sidste standpunktskarakterer har et gennemsnit på 4,0. Til afgangseksamen skal du som ansøger bekræfte det faglige niveau, for at kunne komme direkte på ind på 2-årigt hf.  

  Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  10.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse.


  Derudover skal du opfylde følgende forhold:

  • Du har taget folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik. Både den mundtlige og den skriftlige del.
  • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
  • Du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) heraf det sidste i 9. eller 10. klasse.


  AVU (almen voksenuddannelse)
  :

  Det er også muligt at søge optagelse på hf på grundlag af en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på VUC og må forventes at tage ½-1 år.

  Almen forberedelseseksamen giver dig retskrav til optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (Niveau D)
  • Matematik (Niveau D)
  • Naturvidenskab (Niveau G eller højere)
  • Et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk (Niveau G eller højere)

  De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal mindst have karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

  Tager du en Almen Forberedelseseksamen (AF) på AVU kan du blive klar til en 2-årig hf på VUC Vest.

  Se mere om fagene her.

  Ikke retskrav – men ønsker stadig optag?

  Selvom du ikke opfylder kravene i forhold til et direkte optag på 2-årigt hf, så kan du godt vælge at søge alligevel.

  Din baggrund kan være mangesidet og stadig meget relevant:

  • Du kan have gennemført en 9.-10.kl. for år tilbage, og efterfølgende beskæftiget dig med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Måske har du været på efterskole som blev afsluttet uden eksamen, men har dernæst suppleret med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Du har måske en erhvervsuddannelse og har været mange år på arbejdsmarkedet, men vil nu gerne uddanne dig i en anden retning

  Book en tid hos en uddannelsesvejleder og hør mere om din muligheder.R

Økonomi

Undervisningen på 2-årigt hf er gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion.

Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så læs mere om SU og SVU nedenfor eller spørg en uddannelsesvejleder.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Fvu - Forberedende Voksenundervisning (forhør dig)
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen

  Hvornår kan du søge?

  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU  bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Her søger du
  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med din NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.

Vægtning af karakterer

Fordeling af karakterernes vægtning på hf-beviset 

Fag på forskellige niveauer optræder med forskellig vægtning på eksamensbeviset på 2-årigt hf.
 
Afsluttes et fag med flere karakterer, så skal vægtningen fordeles ligeligt mellem de pågældende fag uanset niveau.

Nedenfor kan du se et skema over vægtningen - skemaet er et udsnit (side 4) fra Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017, som du finder som fuld pdf her:

www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/eksamensbeviser-ved-de-gymnasiale-uddannelser

NB: ALLE C-fag vægter 1 og ALLE B-fag vægter 1,5 (med mindre de indgår i KS/NF).

Klik på billedet for at få en større version