Få hjælp i vores FAQ

Vi har samlet spørgsmål og svar i forhold til lidt praktisk info i vores FAQ nedenfor. Du kan også kontakte uddannelsesvejledningen, hvis du har brug for hjælp og vejledning og ikke kan finde svaret her.

Sygdom og fravær

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden skrive i LudusWeb, hvorfor du er
fraværende. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er syg?

Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden skrive i LudusWeb, hvorfor du er
fraværende. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.

Indlæs flere

Praktisk info vedrørende eksamen

Sygdom og udeblivelse ved eksamen

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Hf-kursister
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

Avu-kurister
Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

Tilmelding til eksamen

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Betingelser for deltagelse i prøver på HF & VUC Vest

I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

Anvendelse af hjælpemidler
Hvornår er prøven begyndt?

Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Konsekvenser af snyd

Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Eksamensbekendtgørelse

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med prøver og eksamener, som er reguleret i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for prøver og eksamener, som efter regler om den enkelte uddannelse mv. dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis.

Stk. 3. Det følger af reglerne om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, de gymnasiale uddannelser og eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelserne eller forløbene. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser og eux-forløb henvises endvidere til §§ 40-44.

Stk. 4. Når der i bekendtgørelsen henvises til »reglerne for den enkelte uddannelse«, omfatter det også regler om eux-forløb udstedt i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Indlæs flere

Klagevejledning vedrørende eksamen

Klagevejledning HF

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Klagevejledning AVU

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Indlæs flere

Dispensation og særlige prøvevilkår til eksamen

Ansøgningsfrister
 • Vintereksamen d. 31. oktober 2022
 • Terminsprøve d. 1. februar 2023
 • Sommereksamen d. 27. marts 2023

HUSK: Kopi af dispensationen skal medbringes til prøven!

Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Regler

Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Sådan ansøger du

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

Indlæs flere

Selvstuderende og eksamen

HF-selvstuderende:
 • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. oktober dog senest d. 1. oktober for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, geografi C, fysik C + B)
 • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. marts. dog senest d. 1. marts for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, fysik C + B, geografi C)

 

AVU-selvstuderende:
 • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. oktober
 • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. marts.
KAPITEL 3 (uddrag af eksamensbekendtgørelsen)

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Indlæs flere

Priser på fag

Priser for avu og dsa

Der er forskellige priser på avu, og du betaler for hvert fag. Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler (fx depositum på pc)

Du kan søge SU, hvis du har min. 23 lektioner (3 fag). Har du børn under syv år, kan du efter gældende regler søge SU, hvis du har 17 lektioner. Læs mere om SU længere nede på siden.

Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

Særlige regler, hvis:

 • du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • du har en videregående uddannelse

Læs mere om det længere nede på siden. 

Priser for hf-enkeltfag

Der er forskellige regler for betaling for hf-enkeltfag. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på hf-enkeltfag:

Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 550,- kr. pr. fag.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Design og arkitektur
 • Engelsk
 • Fysik
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt 
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag

Øvrige fag koster 1400,- kr. pr. fag.

Særlige regler, hvis:

 • du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • du har en videregående uddannelse. 

Læs mere om det længere nede på siden, hvor du også kan finde reglerne for SU.

Priser for 2-årigt hf

Undervisningen på 2-årigt hf er som udgangspunkt gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen, dvs. ca. 75 kroner pr. lektion. Læs mere om dette længere ned på siden.

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så læs mere om SU og SVU nedenfor eller kontakt uddannelsesvejledningen.

Priser for hf-uddannelsespakker

Der er forskellige regler for betaling for hf-enkeltfag som uddannelsespakkerne er baseret på. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på hf-enkeltfag:

Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 550,- kr. pr. fag.

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Design og arkitektur
 • Engelsk
 • Fysik
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt 
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag

Øvrige fag koster 1400,- kr. pr. fag.

Særlige regler, hvis:

 • du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • du har en videregående uddannelse. 

Læs mere om det længere nede på siden, hvor du også kan finde reglerne for SU.

Priser for Supplerende Overbygning (SOF)

Det er gratis at læse SOF, hvis det er under to år siden, du har bestået din gymnasiale uddannelse. Hvis det er mere end to år siden, skal du betale kr. 550 pr. fag.

Som kursist på den Supplerende Overbygning kan du søge om SU efter gældende regler, hvis du gennemfører inden for et halvt år. For at få SU skal du have mindst 16 timers undervisning om ugen.

Under de komprimerede forløb, kan du kun få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil give en ekstra måneds SU (men der gives kun én ekstra måned pr. semester). Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen. 

 • Dit forbrug af SU på overbygningen har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.
 • Du søger om SU via su.dk.

Læs mere om SU længere nede på siden. 

Priser for GSK

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 550,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om SU nedenfor. 

Priser for FVU

Undervisningen på FVU er gratis for kursisten

Mulighed for at søge SVU:

Der ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

Læs mere om SVU længere nede på siden. 

Priser for OBU

Undervisningen er for både ledige og folk i job - og den er GRATIS:

Ordblindeundervisningen er IKKE SU-berettiget. Er du i Job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), der kan dække noget af din løn.

Læs mere om SVU længere nede på siden. 

Indlæs flere

Forhøjet deltagerbetaling

Aldersbetinget pension, eller på efterløn

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Videregående uddannelse

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. Se liste over gældende videregående uddannelser

Du kan finde de eksakte priser på fag via linket nedenfor (søg på avu eller hf)

Indlæs flere

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Frister og krav for tilbagebetaling af deltagerbetaling

Frist for ansøgning:

Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 1. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 1. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.

Krav for tilbagebetaling:

HF: Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

 • Færdiggjort hf-enkeltfagseksamen
 • Færdiggjort fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
 • Færdiggjort hf-enkeltfag på C-niveau (Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, som er afsluttet efter 1. juli 2014) samt dokumentation for optagelse på Erhvervsuddannelsens hovedforløb med Eux (C-niveaufagene indgår i adgangsgrundlaget til Eux).

Hvis du har modtaget SU under dit skoleforløb, skal du vedlægge udskrift af din støttemeddelelse for skoleperioden - den finder du ved at logge ind i MinSU på www.su.dk.

AVU: Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

 • Bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.   
 • Bestået prøve i den pædagogiske assistentuddannelse, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.

AVU og HF - det skal du gøre:

Print og udfyld det ansøgningsskema, der er relevant for dig. Du kan herefter:

 • aflevere det på den afdeling, du er tilknyttet sammen med den nødvendige dokumentation.
 • scanne det/tage billeder med telefonen (så det kan læses) og sende det med den nødvendige dokumentation til vucvest@vucvest.dk

Link til ansøgningsskema for AVU

Link til ansøgningsskema for HF

FRIST: Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 1. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 1. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.

VIGTIGT - Nye regler for tilmeldte til hold med opstart fra august 2021

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved FRAMELDING

Hvis du melder dig ud af et hold inden 14 dage før kursusstart, får du deltagerbetalingen tilbage.

De sidste 14 dage før kursusstart kan du kun få deltagerbetalingen tilbage, hvis du kan dokumentere, at du er optaget på en anden uddannelse eller har fået et arbejde.

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

 • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
 • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

 • Møde til alle timer
 • Deltage aktivt i timerne
 • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere

Statens Voksen­uddannelsesstøtte

Reglerne for SVU - Statens Voksenuddannelses Støtte

Der kan ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

SVU henvender sig til dem, der er i arbejde og/eller er kortuddannede. Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU. Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du ønsker vejledning og ansøgningsskema.

Du finder mere information om regler og praktiske spørgsmål på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte".

Indlæs flere

Ungdomskort og transport

Kan jeg få rabat på transport?

Busserne i Esbjerg kommune

Hold dig orienteret om de nye køreplaner på www.sydtrafik.dk/køreplaner

Du kan søge om et Ungdomskort, hvis du fx er SU-berettiget

Ungdomskort erstatter HyperCard-ordning.

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl.

Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Det er også her, du kan blive godkendt til et Ungdomskort fra slutningen af juni 2013.

Når du er godkendt skal du selv bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne.

Læs udførligt på www.ungdomskort.dk

Ny betalingsmulighed for Ungdomskort
Det er nu valgfrit om du vil betale med faktura eller fortsætte på din nuværende betalingsaftale.

Hvis du er ny kunde, kommer valgmuligheden automatisk frem.

Hvis du er eksisterende kunde, kan du logge ind på www.mitungdomskort.dk og ændre betalingsmuligheden under fanebladet ”dine ungdomskort” og derefter klikke på ”skift betalingsmåde”. Her kan du vælge om du vil betale med betalingskort eller faktura.

Hvis du vælger at betale med betalingskort, skal du oplyse et kortnummer på et betalingskort (fx Mastercard, Visa Dankort eller lignende). Pengene trækkes på din konto mellem 7 og 14 hverdage før kortets første gyldighedsdato. Dit Ungdomskort vil som regel blive afsendt med posten inden for 2 hverdage.

Hvis du vælger at betale med faktura, får du tilsendt et girokort med posten. For at få en gyldig kvittering på kortet skal det betales i banken eller på posthuset. Netbank er ikke en mulighed da der ikke kommer gyldig kvittering i kvitteringsfeltet.

Indlæs flere

Hjælp til din SKAT

Gør-det-selv-guide til din SKAT

Du kender den måske allerede, men SKAT har en Gør-det-selv guide til din SKAT.

Her kan du få hjælp med skattespørgsmål i forbindelse med: Job, SU, transport, lån & gæld, flytning og dagpenge.

Indlæs flere

IKV - Individuel kompetencevurdering

IKV - Individuel kompetencevurdering - hvad er det?

Individuel kompetencevurdering – ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (realkompetencevurdering)

VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer og dermed få papirer på det, du fagligt kan.

Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf- Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau). Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi på VUC Vest tilbyder. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Hvad er realkompetencer?

”Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået”.

Realkompetencer kan fx opnås:

 • i arbejdslivet, fritiden og eller gennem privat uddannelse  
 • gennem højskoleophold eller aftenskole kurser
 • gennem deltagelse i foreningsliv
 • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • gennem udlandsophold
Hvordan foretages vurderingen?

En vurdering foretages altid med udgangspunkt i de af Undervisningsministeriet fastlagte mål for de konkrete fag og efter en udarbejdet IKV vurderingsplan m. aftaler.

VUC Vest kan ikke indhente oplysninger for dig. Du har som ansøger selv ansvaret for efter aftale med vejlederen at indhente skriftlig dokumentation for dine kompetencer (ex i form af kursusbeviser, deltagerbeviser, udtalelser, lister over tillidshverv, foreningsarbejde m.m.). Her anvendes hjemmesiden https://minkompetencemappe.dk, som er en form for elektronisk CV, hvortil du vedhæfter dine relevante dokumenter.

Kompetencerne afprøves – gennem samtale og test (kan være it-baseret) eller opgaveløsning.

Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givent fag på det bestemte niveau, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes et kompetencebevis.

Hvor og hvornår?

Hvornår?

Løbende - alt efter behov.

Hvor?

VUC Vests Esbjerg afdeling, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.

Deltagerbetaling:

En IKV er gratis for dig. NB - den er ikke SU-berettiget.

Hvordan ser et vurderingsforløb ud?

Tidsperspektiv

Ved første samtale med vejlederen vurderes det, om der er grundlag for udarbejdelse af en IKV. Herefter tilrettelægger ansøger og den underviser, som forestår vurderingen, i samarbejde et vurderingsforløb på højest 4 dage fra første kontakt mellem IKV ansøger og underviser
Senest 2 uger efter afsluttet vurderingsforløb vil der blive fremsendt et IKV bevis

 1. Beskrivelse af et vurderingsforløb
 2. Indledende samtale med vejleder fra uddannelsesvejledningen
 3. Udarbejdelse af skriftlig vurderingsplan m. aftaler
 4. Ansøgers egen indsamling af dokumentation og udfærdigelse af ”min kompetencemappe”
 5. Ansøger kontaktes af underviser og endelige aftaler indgås
 6. Afprøvning af kompetencerne gennem samtaler/test med underviser
 7. Endelig vurdering med deraf følgende afslag / delvis eller fuld anerkendelse af kompetence – Der gives ikke karakterer
 8. Udstedelse af IKV bevis

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med vurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelse.

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med vurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelse.

Klagen stiles skriftligt til Kvalifikationsnævnet og sendes til VUC Vest. Læs evt. mere på www.iu.dk – søgeord ”kvalifikationsnævnet”.

Klagevejledning:
Såfremt ansøger til en IKV ønsker at klage over VUC Vests afgørelse, følges nedenstående:

Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet, men sende den til VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.

Klagen skal være VUC Vest i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget den skriftlige afgørelse.

Af klagebrevet skal følgende fremgå:

 • Hvem der har truffet afgørelsen   
 • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale og/eller dato for brevet indeholdende afgørelsen)   
 • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at disse kan ændre VUC Vests vurdering af din sag. VUC Vest får altså lejlighed til at vurdere sagen på ny.

Hvis VUC Vest fastholder afgørelsen, sendes din klage automatisk videre til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet vurderer derefter din klage og sender dig snarest muligt et svar.

Kvalifikationsnævnets er den endelige administrative afgørelse. Det vil sige, at du ikke kan klage over den.

Husk, at Kvalifikationsnævnet kun behandler klager over afgørelsens indhold – ikke over retlige forhold.

Indlæs flere