Studie-& ordens­regler

Studie- & ordensregler

Vers. af november 2017

FORMÅL

For at samarbejdet mellem alle på VUC Vest skal blive godt og inspirerende, har VUC Vest udformet retningslinjer for god studiepraksis, som både kursister og ansatte kender og efterlever. Dette er med til at sikre et godt undervisningsmiljø i et forpligtende fællesskab for såvel kursister som medarbejdere.

MÅL

Retningslinjerne er udarbejdet for, at vi sammen kan hjælpe hinanden med at skabe trygge rammer, således at alle får mulighed for at få bedst mulige studie - og arbejdsbetingelser.
Vi forventer, at du som kursist på VUC Vest tager et medansvar for dit eget uddannelsesforløb og for skolens andre kursister og ansatte.

REGLER FOR ALMINDELIG ORDEN OG SAMVÆR:

 • Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden registrere dit fravær, og hvorfor du
  er fraværende via vores intranet på www.vucintra.dk. Ved længerevarende fravær laves der en aftale
  med uddannelsesvejledningen.
 • En god klasserumskultur, omgangstone og respekt over for andre er en selvfølge, hvor der i fællesskab
  tages ansvar for et klasserumsmiljø med ro til undervisning.
 • Vi accepterer ikke vold, trusler eller mobning, hverken fysisk, psykisk eller i det digitale rum. Sker dette
  på skolens grund eller i relation til skolen, kan det medføre bortvisning.
 • Vi er alle ansvarlige for oprydning og passer på skolens udstyr og inventar.
 • Mobiltelefon, pc/tablet/ipad bruges i undervisningstiden kun til studiearbejde i respekt for den gode klasserumskultur.
 • Rygereglerne overholdes.
 • Alkohol må ikke indtages i undervisningstiden.
 • Hash og andre rusmidler må ikke indtages eller forefindes på skolens matrikel - det er bortvisningsgrund
 • Afskrift i forbindelse med afleveringer og eksamen såvel fra internettet som fra medkursister betragtes som snyd og medfører bortvisning.
 • Det ikke er tilladt at medbringe kaffemaskiner, elkedler eller lignende til brug i klasseværelserne på VUC Vest.
 • Ferie uden for skolens officielle feriekalender er IKKE muligt. Du må gennem din uddannelse på VUC Vest, hverken indgive ønske om ferie eller for den sags skyld vælge at afholde ferie ud over de i skoleåret allerede indlagte feriedage. En ekstra ferie indlagt i undervisningsperioden kan have flere uheldige konsekvenser både fagligt og socialt, og i sidste ende kan det betyde, at vi må opgive samarbejdet.
 • Ved manglende studiedeltagelse eller overtrædelse af studie- & ordensreglerne riskerer du, at din SU bliver stoppet.

Du kan forvente:

 • respekt og positive medarbejdere
 • klare og konstruktive rammer for undervisningen
 • undervisnings-, eksamensplaner og undervisningsmaterialer på vores intranet www.vucintra.dk
 • forskellige læringsmiljøer
 • koordinering af det skriftlige arbejde
 • at arbejde med skriftlighed på skolen
 • at få hurtig respons på dine opgaver
 • løbende faglige samtaler og evaluering af din studiedeltagelse
 • at få besked ved omlægning af undervisning

ANG. AVU OG FAGLIG DOKUMENTATION

Du kan efter anmodning få udstedt et deltagerbevis for faglig dokumentation i et fag, når du har fuldført undervisning
på basisniveau, på niveau F eller E, når betingelserne i fagets læreplan er opfyldt, herunder at den faglige dokumentation
er egnet til vurdering, og du har opnået kompetencer svarende til BESTÅET.
På niveau G og D aflægges prøve.

DU HAR ANSVARET FOR:

 • at holde dig dagligt orienteret om, hvad der sker på skolen via vores intranet www.vucintra.dk, infoskærmene og hjemmesiden www.vucvest.dk.
 • at holde dig orienteret om, hvad der sker på dit hold/i din klasse
 • at indhente udleveret materiale på www.vucintra.dk (Min forside), hvis du har været fraværende fra undervisningen
 • at aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • at være opdateret vedrørende eksamensreglerne og eksamenstidspunkterne via www.vucintra.dk, hjemmesiden og infoskærmene og holde dig dagligt orienteret i eksamensperioden. Framelding skal ske til uddannelsesvejlederne.

STUDIEDELTAGELSE

Studiedeltagelse handler om din deltagelse i det faglige og sociale fællesskab på VUC Vest. På VUC Vest er vi interesserede i dig som kursist. Det betyder, at vi vil arbejde sammen med dig, for at du får et så godt uddannelsesforløb som muligt. Vi vil gøre meget for at støtte og udfordre dig gennem hele din uddannelse, så du bliver klar til eksamen og kan komme godt videre med dine fremtidige uddannelsesplaner.

Som studiedeltagende på VUC Vest forventer vi af dig, at du er engageret i den daglige undervisning samt i det sociale liv i og omkring klassen. For at følge din faglige udvikling sætter du og dine undervisere i fællesskab synlige læringsmål, som matcher dit endelige uddannelsesmål og dine faglige udfordringer her og nu. Som studiedeltagende er det derfor vigtigt, at du er aktiv medspiller i den daglige undervisning, er i dialog med dine undervisere, arbejder med dine lektier og afleverer dine skriftlige opgaver til tiden.

Møder du udfordringer, der gør, at du har svært ved at være studiedeltagende, er det vigtigt, at du altid informerer dine lærere og din uddannelsesvejleder. Hvad der sker i og omkring dit forløb på VUC Vest er til glæde og gavn for både dig og dine medkursister. Er du ikke aktiv i samarbejdet med dine lærere og medkursister omkring dit uddannelsesforløb, betragter vi dig som ikke studiedeltagende, og du vil blive indkaldt til samtale og evt. udmeldt.

BÆRBAR COMPUTER

Det er et minimumskrav, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. Computeren skal indeholde den nyeste version af Microsoft Office 2016 pakken eller opfylde kravene for installation af Office 365/2016, som VUC Vest tilbyder gratis, så længe du går på skolen. Efterfølgende har du selv ansvaret for at reinstallere din egen Microsoft Office pakke.
Gældende studie- og ordensregler

- - -

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr. 1077 af 13. september 2017.

Studie- og ordensreglerne evalueres hvert år i samarbejde med kursistrådet, senest i juni måned.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme opdateringer i løbet af året.