Strategi 2016-18

Strategi 2016-18

VUC Vests strategi formuleres af ledelsen ud fra overordnede indsatsområder og udfordringer internt og eksternt i organisationen. De strategiske temaer tages op til drøftelse og behandling af bestyrelsen og evalueres hvert andet år.

1. KVALITETSSIKRING AF VUC VESTS UDDANNELSER

På VUC Vest står arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling centralt i kvalitetsarbejdet. Dette sikres bl.a. gennem en aktiv ansættelsespolitik, der lægger vægt på at tiltrække ansøgere
med stærke faglige og pædagogiske kompetencer, som samtidig interesserer sig for VUC Vests forskellige kursistgrupper. Det sker ligeledes gennem en proaktiv udviklingsindsats inden for hver af VUC Vests uddannelser med fokus på at etablere den bedst mulige vejledning og tilrettelæggelse for den enkelte kursist. Endelig sker det gennem etablering og udvikling af et pædagogisk læringsmiljø, hvor kursister uanset baggrund mødes af faglige udfordringer, der bringer dem videre. For at måle og dokumentere resultaterne af kvalitetsarbejdet på VUC Vest evalueres indsatsen, hvilket bl.a. sker gennem tilbagevendende kursisttrivselsundersøgelser og beregning af VUC Vests løfteevne.

  • Løfteevne

    En institutions løfteevne er én måde at vurdere kvaliteten på, og den defineres ud fra skolens evne til at løfte kursisterne fagligt. En skoles løfteevne måles ud fra det karaktergennemsnit kursisterne opnår på eksamenspapiret i forhold til, hvad man kunne forvente, de ville opnå, med den baggrund de kom med, herunder deres karakterer fra folkeskolen samt forældrenes sociale og økonomiske baggrund. I 2015 var VUC Vests løfteevne den højeste blandt landets VUC’er, og den var ikke bare højere, den var signifikant højere, dvs. den ikke skyldes statistiske tilfældigheder, men at løfteevnen især skyldes institutionens evne til at etablere og gennemføre en undervisning, som alle kursister kan profitere af.

2. VUC VESTS SAMARBEJDE OM UDDANNELSESOPGAVEN MED ANDRE UDDANNELSESAKTØRER.

VUC Vest har indgået samarbejdsaftaler med alle erhvervsskoler i skolens udbudsområde med det formål at udvikle og formidle kendskabet til erhvervsuddannelser til vores kursister. Strategisk arbejder VUC Vest for at øge samarbejdet med erhvervsskoler, erhvervsakademi og UC-syd for at sikre overgangen til disse uddannelser. På vores afdelinger uden for Esbjerg arbejder vi endvidere på at indgå i de lokale Campusdannelser.


3. VUC VESTS POSITIONERING I DET SAMLEDE LOKALE UDDANNELSESRUM

VUC Vest er som en central uddannelsesaktør forpligtiget til at spille en aktiv rolle i det lokale uddannelsesudbud. VUC Vest arbejder derfor strategisk på at sikre:

  • at der er et samarbejde vedrørende brobygning til alle relevante uddannelser
  • at kursisterne vejledes om deres muligheder for at indfri realistiske uddannelsesmål
  • at det lokale uddannelsesudbud sikres den bedst mulige kvalitet

4. VUC VESTS INIT IATIVER T IL AT SIKRE BÆREDYGTIGHED OG FAGLIG KVALITET UNDER ÆNDREDE RAMMEVILKÅR

De ændrede rammevilkår er, at VUC Vest over de næste fire år, som konsekvens af finansloven, skal rationalisere driften med ca. 15 %. Hertil kommer, at en ny gymnasiereform over samme periode skal implementeres, hvorfor ændringer i kursistoptaget kan forventes. VUC Vests strategiske svar på dette er bl.a. at styrke den faglige kvalitet og udvikling gennem yderligere udrulning af skolen som et professionelt læringsfælleskab. Det sker bl.a. ved at udvide mulighederne for viden- og kompetenceudvikling. På VUC Vest deltager medarbejderne i dialog og kommunikation på alle niveauer med afsæt i videndeling, inddragelse og ansvar.