Fastholdelse- og kvalitetssikring

Fastholdelsesstrategi

Uddannelse spiller en hel central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er stor fokus på uddannelsessystemet og på værdien af uddannelse i forhold til at sikre størst muligt velfærd og skabe et velfungerende arbejdsmarked med højtuddannet arbejdskraft. De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere unge stiller uddannelsesinstitutionerne, herunder også VUC Vest, over for store udfordringer.

Uddannelsessystemet står over for en ny og krævende opgave, idet en større andel af en ungdomsårgang end tidligere skal have en kompetencegivende uddannelse. Der skal arbejdes systematisk med at skabe rammer for uddannelses‐ og studiemiljøet, som kan rumme den bredere målgruppe af kursister og den mangfoldighed af krav, som kursistgruppen stiller. Rammerne skal sikre, at alle, der påbegynder en uddannelse på VUC Vest, også oplever, at dagligdagen på skolen har et indhold og en form, der er motiverende for den enkeltes deltagelse og gennemførelse.

Der har i de seneste år været stor opmærksomhed over for frafald, fravær og fastholdelse. Mange uddannelsespolitiske tiltag har handlet om at give de uddannelsessøgende de bedst mulige tilbud og den mest effektive støtte til at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Ud over at der er tale om resursespild ved frafald er konsekvenserne også, at borgeren slet ikke får den kompetencegivende uddannelse, som er en forudsætning for  at kunne klare sig i videnssamfundet. Dermed går samfundet og den enkelte glip af den kompetenceudvikling og personlige dannelse, som er formålet med de uddannelser, som også VUC Vest tilbyder.

Uddannelsesparathed og fastholdelse er centrale indsatsområder, og bestræbelsen med de såkaldte ungepakker og det ændrede fokus i uddannelsesvejledningen er at sikre, at uddannelsesinstitutionerne koordineret og systematisk forholder sig til at sikre høj gennemførelse og minimalt frafald. Det indebærer, at også VUC Vest af Undervisningsministeriet er pålagt at udarbejde en strategi for fastholdelse. Strategien skal skabe retning for de tiltag og handlinger som VUC Vest alene eller i samarbejde med andre aktører iværksætter, når det handler om at få kursisterne til at gennemføre deres uddannelse. Med strategien kan fastholdelsesindsatsen bibringes det strategiske, ledelsesmæssige perspektiv, som dette vigtige emne fortjener, og alle VUC Vests medarbejdere kan i dagligdagen arbejde ud fra målsætninger, der er skabt enighed om gennem strategien.

I forhold til nærværende strategiformulering og implementering er der lokale forhold på VUC Vest, som har betydning for strategien. VUC Vest består af 4 afdelinger ‐ Varde, Grindsted, Vejen og Esbjerg. Langt størstedelen af undervisningen på de forskellige uddannelsesområder foregår på afdelingen i Esbjerg. Kun her udbydes den 2‐ årige hf. Hele ”udkantsproblematikken” og det manglende uddannelsesmæssige efterslæb (geografisk) spiller ind i fastholdelsesstrategien.

Kvalitetssikring

VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelserne og undervisningen (§ 1 i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.).

VUC Vest har som målsætning at skabe størst mulig kvalitet i de uddannelser (fvu-, avu-, hf- og ordblindeundervisning), som institutionen udbyder gennem:

  • Højt fagligt niveau.
  • Effektiv ressourceudnyttelse.
  • Faglig og metodisk kontinuitet i uddannelsen.
  • Koordination af uddannelsernes elementer og metoder.
  • Høj læring hos kursisterne.
  • Høj kursisttilfredshed.
  • Høj medarbejdertilfredshed.