FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Tilmelding & opstart

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Der er forskellige procedurer og krav for tilmelding og optag på VUC Vests forskellige uddannelsesudbud.

  Derfor er det vigtigt, at du undersøger reglerne for lige netop det fag, eller den uddannelse, du ønsker at tilmelde dig.

  Du er altid velkommen til at kontakte vejledningen eller booke en vejleder til en samtale, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

 • Skal jeg medbringe eksamensbeviser til vejledersamtalen?

  Det kan i mange tilfælde være en god hjælp - eksempelvis prøvebeviser fra Sprogskolen.

 • Jeg er tilmeldt, hvad så?

  Når din vejleder har tilmeldt dig på VUC får du en foreløbig bekræftelse.

  Din optagelse er betinget af, at du betaler deltagergebyret for de tilmeldte fag.

  Når din betaling er registreret får du den endelige bekræftelse om optagelse på de fag og timer som indgår i dit skema.

  Du kan se dit skema, der er gældende fra august efter d. 15. juli.

  Det vil fremgå af brevet, hvor og hvordan, du logger ind og ser dit skema.

 • Regler for optagelse på 2-årigt hf

  Den direkte vej:

  9.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 9.klasse. Det er dog et krav, at du ved de sidste standpunktskarakterer har et gennemsnit på 4,0. Til afgangseksamen skal du som ansøger bekræfte det faglige niveau, for at kunne komme direkte på ind på 2-årigt hf.  

  Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  10.kl.
  Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse.


  Derudover skal du opfylde følgende forhold:

  • Du har taget folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik. Både den mundtlige og den skriftlige del.
  • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
  • Du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) heraf det sidste i 9. eller 10. klasse.


  AVU (almen voksenuddannelse)
  :

  Det er også muligt at søge optagelse på hf på grundlag af en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på VUC og må forventes at tage ½-1 år.

  Almen forberedelseseksamen giver dig retskrav til optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (Niveau D)
  • Matematik (Niveau D)
  • Naturvidenskab (Niveau G eller højere)
  • Et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk (Niveau G eller højere)

  De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal mindst have karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

  Tager du en Almen Forberedelseseksamen (AF) på AVU kan du blive klar til en 2-årig hf på VUC Vest.

  Se mere om fagene her.

  Ikke retskrav – men ønsker stadig optag?

  Selvom du ikke opfylder kravene i forhold til et direkte optag på 2-årigt hf, så kan du godt vælge at søge alligevel.

  Din baggrund kan være mangesidet og stadig meget relevant:

  • Du kan have gennemført en 9.-10.kl. for år tilbage, og efterfølgende beskæftiget dig med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Måske har du været på efterskole som blev afsluttet uden eksamen, men har dernæst suppleret med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
  • Du har måske en erhvervsuddannelse og har været mange år på arbejdsmarkedet, men vil nu gerne uddanne dig i en anden retning

  Book en tid hos en uddannelsesvejleder og hør mere om din muligheder.R

 • Regler for optagelse på hf-enkeltfag og uddannelsespakker

  Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

  VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

  Læs mere om hf-enkeltfag

  Læs mere om hf-uddannelsespakker

Materialer

 • Skal jeg betale for bøger og papirer?

  Bøgerne udlånes gratis, mens du selv skal skaffe mapper, blokke og andet materiale.

 • Skal jeg have en pc?

  I og med at vores samfund bliver mere og mere digitalt, hvor it inddrages i større grad, forventer vi, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. Computeren skal indeholde en nyere version af Microsoft Office pakken eller opfylde kravene for installation af Office 365, som VUC Vest tilbyder gratis, så længe du går på skolen.

  Læs mere her

Økonomi

 • Hvad koster fagene?

  Evt. betaling for undervisning er afhængig af din tidligere skolegang samt, hvilke fag og niveauer du ønsker at følge. Har du en videregående uddannelse eller er du på aldersbetinget pension, eller på efterløn vil der være en forhøjet deltagerbetaling. Læs mere nedenfor.

  Denne undervisning er gratis:

  • Ordblindeundervisning
  • Fvu - forberedende voksen undervisning
  • Hf - 2 årig

  Denne undervisning skal der betales for:

  Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmaterialer (fx depositum på pc)

  Forhør angående selvstuderende.

  Forhøjet deltagerbetaling:


  Aldersbetinget pension, eller på efterløn
  Priserne er desuden afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

  Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

  Videregående uddannelse
  Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling - se liste her

 • Priser på AVU-fag

  Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
  Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

  Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

  Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
  Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

  Særlige regler, hvis du er over 60 og modtager pension
  Der er særlige regler, hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere end den ovenfor nævnte deltagerbetaling. Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde de eksakte priser her (søg på AVU): Overblik over kursuspriser

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

 • Priser på hf-enkeltfag


  Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 550,- kr. pr. fag.

  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dansk
  • Design og arkitektur
  • Engelsk
  • Fysik
  • Geografi
  • Historie
  • Idræt 
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag


  Øvrige fag
  koster 1400,- kr. pr. fag.


  Tillæg til priserne hvis du modtager en form for pension:
  Der er særlige regler hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere pr. fag end den ovennævnte deltagerbetaling.

  Vælger du at gå til engelsk, skal du betale 550 kroner for faget engelsk + et tillæg på 750 kroner = 1.300 kroner.

  Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmidler

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde de eksakte priser her (søg på AVU): Overblik over kursuspriser

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

   

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen


  Hvornår kan du søge?
  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.


  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Se mere her: www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-ungdomsuddannelser/ 


  Her søger du

  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med dit NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

   

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.

 • SVU på FVU

  Der kan ydes Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) svarende til dagpengesatsen til:

  • Kortuddannede, som er fyldt 20, men ikke 65 år.
  • Faglærte med max. 10. klasse eller mindre.
  • Personer med mindst 26 ugers ordinær beskæftigelse på den nuværende arbejdsplads.
  • Personer med dansk statsborgerskab eller som er bosat i Danmark.


  Der kan ydes SVU til min. 3 timers FVU dansk eller matematik om ugen. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

  FVU kombineret med andre fag
  Der kan ydes Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) svarende til dagpengesatsen til:

  • Kortuddannede, som er fyldt 25, men ikke 65 år, personer med 10 års skolegang og en højst 2-årig erhvervsuddannelse.
  • Personer med en forældet erhvervsuddannelse, dvs. at den ikke har været anvendt i 5 år.
  • Personer med dansk statsborgerskab eller som er bosat i Danmark.
  • Personer med mindst 26 ugers ordinær beskæftigelse på den nuværende arbejdsplads.

   
  Der kan ydes SVU til min. 6 timers FVU dansk eller matematik om ugen. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

 • Kan jeg få rabat på transport?

  Transport - ungdomskort

  Busserne i Esbjerg kommune

  Søndag den 29. juni er det store skiftedag for Sydtrafiks køreplaner – og det betyder, at borgerne i Esbjerg kommune skal vænne sig til, at busserne ikke længere kører, som de plejer. Bl.a. vil der ske ændringer på alle skoleruter, og fire bybusser i Esbjerg får nye ruter for at gøre driften bedre. Hold dig orienteret om de nye køreplaner på www.sydtrafik.dk/køreplaner

  Du kan søge om et Ungdomskort, hvis du fx er SU-berettiget

  Ungdomskort erstatter HyperCard-ordning.

  Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl.

  Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

  Det er også her, du kan blive godkendt til et Ungdomskort fra slutningen af juni 2013.

  Når du er godkendt skal du selv bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne.

  Læs udførligt på www.ungdomskort.dk

  Ny betalingsmulighed for Ungdomskort

  Det er nu valgfrit om du vil betale med faktura eller fortsætte på din nuværende betalingsaftale.

  Hvis du er ny kunde, kommer valgmuligheden automatisk frem.

  Hvis du er eksisterende kunde, kan du logge ind på www.mitungdomskort.dk og ændre betalingsmuligheden under fanebladet ”dine ungdomskort” og derefter klikke på ”skift betalingsmåde”. Her kan du vælge om du vil betale med betalingskort eller faktura.

  Hvis du vælger at betale med betalingskort, skal du oplyse et kortnummer på et betalingskort (fx Mastercard, Visa Dankort eller lignende). Pengene trækkes på din konto mellem 7 og 14 hverdage før kortets første gyldighedsdato. Dit Ungdomskort vil som regel blive afsendt med posten inden for 2 hverdage.

  Hvis du vælger at betale med faktura, får du tilsendt et girokort med posten. For at få en gyldig kvittering på kortet skal det betales i banken eller på posthuset. Netbank er ikke en mulighed da der ikke kommer gyldig kvittering i kvitteringsfeltet.

 • Hjælp til din SKAT

  Du kender den måske allerede, men SKAT har en Gør-det-selv guide til din SKAT.

  Her kan du få hjælp med skattespørgsmål i forbindelse med: Job, SU, transport, lån & gæld, flytning og dagpenge.

Eksamen

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

  Hf-kursister
  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

   

   

 • Tilmelding til eksamen

  Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

  Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

  Læs mere om eksamen her.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Se ansøgningsfrister her

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

  Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
  Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

  Kontakt Uddannelsesvejledningen


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Sygdom & Fravær

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

  Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden skrive i LudusWeb, hvorfor du er
  fraværende. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn er syg?

  Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden skrive i LudusWeb, hvorfor du er
  fraværende. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.

Ordblind

 • Hvad er en ordblindetest?

  Ordblindetest

  • Du melder dig til test på VUC. Testen viser om du er ordblind.

  • Testen tager cirka én time.

  • HVIS du er ordblind, kan du få gratis undervisning for ordblinde.

  • Kontakt ordblindevejleder Lene Hoffman Sørensen på
   • Tlf. 60 43 85 14 (Telefontid: Mandag: 08.00-12.00 og Fredag: 08.00-12.00)
   • Mail: lhs@vucvest.dk

  • Uden for Lenes telefontid kan du ringe til VUC Vest på tlf. 76 12 17 20.
 • Hvad er et O-Card?

  VUC Vest har i samarbejde med de øvrige VUC’er i Region Syddanmark udviklet et ordblindekort, O-Card, der skal gøre livet lidt lettere for dig, der er ordblind.


  O-Card er et lille kort, du som ordblind kan vise frem, når du har behov for at få hjælp til at læse og skrive. Det kan fx vises til lærere på din uddannelse eller kursus, hvor fagstoffet er nyt, og teksterne svære at læse. Du kan vise det til skrankepersonalet på offentlige kontorer, når du bliver bedt om at læse og udfylde skemaer og dokumenter, eller til dine kolleger eller chef, hvis du har et job, hvor du fx skal læse manualer og brugsanvisninger.


  Kortet forklarer modtageren, at du som indehaver af kortet er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive.


  Du har som ordblind mulighed for at få et O-Card, hvis du er blevet testet og har opnået ret til ordblindeundervisning. Er du ikke testet, kan du bestille tid til en gratis ordblindetest på VUC Vest.


  Læs mere om O-Card

 • Hvad er ordblindhed?

  Mange voksne og unge er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere.

  Som ordblind har man vanskeligheder med at læse og skrive. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får undervisning, der er specielt tilrettelagt for dem.

  • Her svært ved at læse undertekster på tv

  • Læser langsomt

  • Har svært ved at huske det læste

  • Bytter om på bogstaver

  • Vælger kun ord, som man er sikker på

  • Problemer med endelser
 • Undervisning for ordblinde på Ordværkstedet

  Ordværkstedet for voksne
  Undervisning i Esbjerg, Grindsted og Varde

  Op til 20 lektioner om ugen med mulighed for hensynstagende undervisning i fx matematik og engelsk

  Ordværkstedet er fortrinsvis for kursister over 30 år. Ud over den kompenserende ordblindeundervisning, undervises der her i hensyntagende matematik og it.

  For at høre mere om Ordværkstedet - kontakt VUC Vest på tlf. 76121720.

IKV

 • IKV - Individuel kompetencevurdering - hvad er det?

  Individuel kompetencevurdering – ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (realkompetencevurdering)

  VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer og dermed få papirer på det, du fagligt kan.

  Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf- Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau). Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi på VUC Vest tilbyder. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

  Læs mere her.

 • Hvad er realkompetencer?

  ”Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået”.

  Realkompetencer kan fx opnås:
   

  • i arbejdslivet, fritiden og eller gennem privat uddannelse  
  • gennem højskoleophold eller aftenskole kurser
  • gennem deltagelse i foreningsliv
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold

  Læs mere her.

Kontakt

SSO

 • Generelt om SSO

  SSO: Større skriftlig opgave
  SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende B-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

  Emne for opgaven
  Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

  Vejledning og opgaveformulering
  I starten af november tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.