Eksamen 2021

05.02.2021

Eksamen 2021

Myndighederne har meldt ud om eksamen til sommer, og det betyder overordnet at, der er vil være færre eksamener.

Nedenstående er status for eksamen 2021 - med forbehold for ændringer.

For alle på HF: 

 • Sidste ”skoledag” bliver d. 28. maj – herefter går vi i gang med de faglige vurderingssamtaler. (31.05.2021 - 15.06.2021)
 • I de fag, hvor der ikke afvikles eksamen, afgiver underviserne en standpunktskarakter jf. BEK nr 514 af 24/03/2021:
  § 20. For elever og kursister, der frem mod sommerterminen 2021 har fulgt et fag m.v. i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, giver institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst. Disse standpunktskarakterer gives tidligst ved undervisningens afslutning eller senest den 11. juni 2021.
  Stk. 2. En afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå.
  Stk. 3. Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i et afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for den eller de karakterer, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk.
 • Der er eksamen fra d. 14.06.2021 - 23.06.2021 – eksamen offentliggøres fra d. 04.05.2021 - 06.05.2021
 • Skriftlig eksamen i Dansk: Alle skriftlige eksamener i Dansk på hf finder sted d. 21.05.2021. 

2-årigt HF:

 • For elever i 1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver).
 • For elever i 2.hf: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver.

  Orientering fra Studievalg Danmark:
  Kære 2hf-elever
  De seneste uger har Studievalg Danmark holdt virtuelle oplæg for jer om hvordan man søger optagelse på en videregående uddannelse. Her har vi fortalt om en ny genberegningsregel som betyder, at supplering efter gymnasial eksamen kan udløse en nedjustering af jeres snit.

  Det er nu blevet besluttet, at reglen IKKE træder i kraft den 1. maj 2021. Den kommer først til at gælde for dem, der afslutter gymnasial eksamen efter den 1. maj 2022. Skriv til mig på lsj@studievalg.dk, hvis I har spørgsmål om uddannelse og optagelse. I kan også booke en tid til samtale over telefon eller Zoom via www.studievalg.dk

HF-enkeltfag

 • For kursister på hf-enkeltfag/GSK/SOF:
  Det er forskelligt, hvor mange prøver, den enkelte kursist skal op til, men der bliver et maksimum på 4 prøver i alt, herunder EP-forsvar.
 • Opdatering Hfe d. 15.2.21: ”Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at kursister på hf-enkeltfag aflægger op til 4 prøver. Institutionerne fastlægger prøverne på holdniveau. Prøven i skriftlig dansk gennemføres. Øvrige skriftlige prøver gennemføres ikke. Institutionerne fastlægger, hvilke mundtlige prøver kursisterne skal aflægge ved at udarbejde en almindelig mundtlig prøveplan med alle prøveafholdende hold for den normale eksamensperiode. Derefter aflyses alle prøver fra prøveperiodens start til og med 11. juni for at give mulighed for at forlænge undervisningen på alle hold. Mundtlige prøver planlagt fra den 12. juni og frem til den 23. juni vil blive gennemført. Hvis kursister afslutter eksamensprojektet (EP), skal prøven gennemføres”.

  Dette vil i praksis betyde, at kursisterne på HFe vil skulle op til mellem 0 og 4 prøver, afhængigt af hvilke fag, der udtrækkes. Det er først til maj, at vi kender de fag, der udtrækkes. Antallet af prøver afhænger af hvilke eksamener, der ligger i perioden fra den 12. juni til den 23. juni. Det er først i maj, at vi ved hvilke fag, det drejer sig om. At prøverne fastlægges på holdniveau betyder, at alle kursister på et hold vil skulle op til eksamen, hvis faget udtrækkes.

FVU:

 • Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).
 • Undervisningen slutter i begyndelsen af uge 24.

AVU:

 • Alle avu-prøver er aflyst og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer. 
 • Undervisningen slutter i begyndelsen af uge 24.

Med forbehold for ændringer.

Mere om eksamen på VUC Vest

Læs mere om eksamen på VUC Vest nedenfor og her.

Der kan være ændringer i forhold til det udmeldte fra myndighederne, der afviger fra de normale procedurer for eksamen på VUC Vest.

 • Tilmelding til eksamen

  Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

  Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

  Læs mere om eksamen her.

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

  Hf-kursister
  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

   

   

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Se ansøgningsfrister her

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

  Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
  Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

  Kontakt Uddannelsesvejledningen


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.