HF & VUC Vest ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har mulighed for personlig og faglig udvikling under hensyn til de rammer, HF & VUC Vest agerer inden for. Derfor afvikles der løbende samtaler og undersøgelser med alle medarbejdere, for at sikre kvalitet, udvikling og trivsel på institutionen.

Medarbejderes trivsel og udvikling undersøges gennem Medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejderudviklingssamtaler (MUS), samt  den daglige/løbende dialog mellem leder og medarbejder, da begge parter har en gensidig, naturlig forpligtelse til at komme til hinanden, når noget med fordel kan drøftes i løbet af året.

Ud fra undersøgelser og samtaler sammenfattes fælles initiativer og handleplaner, for at understøtte og udvikle arbejdet med kvalitetssikring på HF & VUC Vest, samt medarbejdernes generelle trivsel og udvikling.

Medarbejdertilfredshed (MTU) og Arbejdspladsvurdering (APV)

HF & VUC Vest gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), samt en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ca. hvert 3. år.

De seneste MTU og APV-undersøgelser blev gennemført i foråret 2023 og MedarbejderInformationsOrgan (MIO) i samråd med Arbejdsmiljøudvalget pegede på brugen af konceptet som bygger på Professionel Kapital, som er udviklet af Gymnasielærerforeningen (GL). Afdækning af Professionel Kapital i foråret 2017 og vinteren 2020 benyttede samme spørgeramme.

Resultaterne fra MTU/APV følges op på skole- og afdelingsniveau (HF, AVU, HK, Ledelse).

Om professionel kapital

Begrebet professionel kapital blev introduceret af forskerne Hargreaves og Fullan, og begrebet har vundet stor udbredelse og anerkendelse. Ifølge de to forskere består professionel kapital af tre elementer: 

  • Social kapital: Dette udgør den mest afgørende komponent inden for professionel kapital og refererer til arbejdspladsens samhørighed, som opstår som et resultat af:
    • Stærke relationer mellem kolleger og mellem ansatte og ledelse.
    • Deling af viden, samarbejde og tillid.
    • Etablering af et fælles sprog, fælles mål vedrørende kerneopgaven og gensidig respekt.
  • Human kapital: Dette begreb involverer den individuelle medarbejders faglige viden og færdigheder.
  • Beslutningskapital: Dette refererer til medarbejdernes evne til at træffe professionelt og fagligt funderede beslutninger i forskellige situationer. Denne kompetence opnås gennem erfaring, praksis og feedback fra andre. Dette kræver et åbent miljø, hvor erfaringsudveksling med andre er fremherskende, hvilket relaterer til begrebet social kapital.

Se seneste MTU for HF & VUC Vest

Se seneste APV for HF & VUC VEST

;